Spørsmål om forbigåelse ved tilsetting på grunn av alder

En kvinne henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi hun mente at hun var diskriminert på grunn av alder. Etter en konkret vurdering kunne ikke ombudet se at kvinnen var utsatt for slik diskriminering.

Hun hadde søkt på en stilling som pedagogisk leder i en barnehage. Kvinnen mente hun var best kvalifisert til stillingen, og at det var blitt lagt vekt på hennes alder ved tilsettingen. Det var to søkere til stillingen og kvinnen ble innstilt som nummer to. For å underbygge sin påstand om diskriminering viste hun til at hun har lengre arbeidserfaring enn personen som ble ansatt. Kvinnen hadde jobbet som førskolelærer/pedagogisk leder i 28 år mens vedkommende som ble ansatt hadde fungert som førskolelærer i over ett år.

Arbeidsgiver avviste at det ble lagt vekt på alder ved tilsettingen og viste til at det avgjørende var nyere pedagogisk utdanning, fordypningsfag og personlig egnethet.

For å fastslå om det har funnet sted ulovlig diskriminering, foretok ombudet en sammenlikning av kvalifikasjonene til den som mener seg forbigått med kvalifikasjonene til den som ble innstilt til stillingen. Ombudet kom frem til at det var grunn til å tro at kvinnen var utsatt for diskriminering på grunn av alder fordi hun hadde omtrent 27 års lengre arbeidserfaring enn vedkommende som ble tilsatt. Arbeidsgiver måtte da sannsynliggjøre at det var andre forhold enn kvinnens alder som foranlediget at arbeidsgiver ikke tilsatte henne i stillingen som pedagogisk leder.

Arbeidsgiver viste til at det ikke var lagt avgjørende vekt på ansiennitet. Det ble lagt vekt på nyere utdanning og fordypning i fag innen viktige satsningsområder. Videre fremkom det av utlysningsteksten at personlig kvalifikasjoner ville bli vektlagt. Selv om begge søkerne ble vurdert som skikket til stillingen, ble person som ble tilsatt vurdert som bedre egnet for stillingen. Det ble i denne forbindelse vist til søkernes engasjement og motivasjon for stillingen og lederegenskaper.

Konklusjon

Ombudet fant derfor at arbeidsgiver hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn kvinnens alder som ble lagt til grunn i vurderingen av henne som søker. Arbeidsgiver hadde ikke brutt loven.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 07/967
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1(1)

Les hele uttalelsen her.