Arbeidsgivere bryter likestillingsloven dersom de gir menn og kvinner ulik dekning av lønnstap i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon

En mannlig arbeidstaker mente arbeidsgiveren forskjellsbehandlet ham når de ikke dekket lønnstap i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. Kvinnelige ansatte fikk dekket full lønn i 38 uker, alternativt 80 prosent av differansen i opp til 48 uker. Menn fikk imidlertid kun dekket full lønn i sin lovforbeholdte foreldrepermisjonsperiode (2 + 6 uker). Ombudet konkluderte med at dette var i strid med likestillingsloven.

Retningslinjene til arbeidsgiveren ga klart uttrykk for at mannlige og kvinnelige arbeidstakere fikk ulik dekning av lønnstapet i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. Kvinner får dekket full lønn, eventuelt 80 prosent ved alternativt uttak på inntil 48 uker. Menn får derimot kun dekket differansen mellom full lønn og folketrygdens beløpsgrense på seks ganger Grunnbeløpet (6 G) i den lovforbeholdte foreldrepermisjonsperioden. Arbeidsgiveren begrunnet dette med at de anså tiltaket som positiv særbehandling av kvinner, slik at de fikk bedre rekruttering av kvinner.

Ombudet ga uttrykk for at arbeidsgiveren helt klart forskjellsbehandlet kvinnelige og mannlige arbeidstakere, da kvinner og menn mottok ulik dekning av lønnstap i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon. En slik forskjellsbehandling er som den klare hovedregelen forbudt etter likestillingsloven § 3. Ombudet vurderte deretter om arbeidsgiverens tiltak kunne anses som lovlig positiv særbehandling.

Ombudet mener at det i utgangspunktet er positivt at arbeidsgivere iverksetter tiltak som skal motvirke klare kjønnsskjevheter i arbeidsstyrken. Det er imidlertid ombudets oppfatning at arbeidsgiverens ulike dekning av lønn ved uttak av foreldrepermisjon, snarere manifesterer tradisjonelle kjønnsrollemønstre enn å fremme likestilling. Etter ombudets syn kan tiltaket med ulik dekning av lønnstap ved uttak av foreldrepermisjon, medføre at det primært er kvinner som tar foreldrepermisjon. Dette for å forhindre at familien rammes økonomisk ved uttak av foreldrepermisjon.

Dersom menn blir gitt like gode vilkår ved foreldrepermisjon, kunne andelen menn som tok lengre foreldrepermisjon ha økt. Tiltaket fremstår derfor ikke som egnet til å realisere lovens formål om å fremme likestilling.

Konklusjon:

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at arbeidsgivers retningslinjer for avlønning under foreldrepermisjon strider mot likestillingsloven § 3.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer:  08/1047
Lovanvendelse:  Likestillingsloven § 3

Les hele uttalelsen her.