NAV-kontor diskriminerte ansatt på grunn av graviditet

En fagforening henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen mente at hun ikke fikk forlenget sitt ansettelsesforhold med NAV på grunn av graviditet og påfølgende fødselspermisjon. LDO fastslo at kvinnen var utsatt for forskjellsbehandling i strid med loven.

Klager hadde vært ansatt i flere vikariater, og  hadde i tillegg to engasjementsperioder ved et av NAVs kontorer. Arbeidsgiver hevdet at det midlertidige arbeidet, kvinnen var satt til å utføre ved kontoret, var avsluttet ved utløpet av kvinnens kontraktsperiode. NAV bekreftet imidlertid i et møte med fagforbundet at det i ettertid i større eller mindre grad hadde benyttet mer ressurser enn først meddelt. Selv om dette var tilfelle presiserte NAV at de ville avvise at det hadde blitt foretatt en ”overlagt forskjellsbehandling” av den gravide kvinnen.

LDO vil fremheve at det etter likestillingsloven ikke er nødvendig med ”overlagt forskjellsbehandling”. Ombudet fant ved vurderingen av saken at det var grunn til å tro at kvinnen var utsatt for forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Her vektla ombudet at kvinnens utløpstidspunkt var sammenfallende med kvinnes tidspunkt for svangerskapspermisjon, samt at det var gitt ulike vurderinger av når det midlertidige arbeidet ville være avsluttet. En annen ansatt kvinne var nemlig gitt en lengre kontraktsperiode enn kvinnen som klaget til LDO.

Konklusjon:

LDO fant at klageren var diskriminert på grunn av graviditet. LDO fant intet som tilsa at det forelå saklige grunner for ikke å forlenge kvinnens ansettelsesforhold. Selv om LDO ikke håndhever erstatningsreglene etter likestillingsloven, oppfordret ombudet NAV om å betale erstatning og oppreisning til kvinnen.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn.
Saksnummer:   07/969
Lovanvendelse:   Likestillingsloven § 4, jf. § 3