Spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved ansettelse

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun var forbigått til en stilling på grunn av kjønn. Kvinnen hadde søkt en stilling i Jernbaneverket, og var blitt kalt inn til intervju. Etter intervjuene ble tre personer innstilt. Alle disse var menn. Kvinnen mente hun var best kvalifisert og mente at kjønn var blitt vektlagt ved ansettelsen.

Jernbaneverket bestred at kjønn var vektlagt ved ansettelsen. Jernbaneverket hevdet at det var foretatt en kvalifikasjonsvurdering, og at kvinnen ikke oppfylte kvalifikasjonskravene ved at hun ikke var personlig egnet til stillingen. Det ble blant annet vist til samtaler med kvinnens referanser for å underbygge dette.

Ombudet kom frem til at kvinnen ikke fremstod som best kvalifisert til stillingen, og at det derfor var dette, og ikke hennes kjønn, som var årsaken til at hun ikke ble innstilt og ikke fikk stillingen. Ombudet kan vanskelig overprøve en arbeidsgivers vurdering av søkernes personlige egnethet. Der dette er påberopt, kan ombudet bare vurdere om arbeidsgiverens vurdering fremstår som sakelig og godt begrunnet. 

I denne saken var det gitt en grundig redegjørelse for hvorfor kvinnen ikke var personlig egnet til stillingen, og referansene bekreftet overfor ombudet at de hadde gitt opplysninger til Jernbaneverket som underbygget at hun ikke var personlig egnet. Siden kvinnen ikke var personlig egnet, oppfylte hun ikke kvalifikasjonskravene, og det var derfor ikke grunn til å tro at hun var blitt forbigått til stillingen fordi hun var kvinne.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 07/2050
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf § 3.

Les hele uttalelsen her (PDF).