Aldersdiskriminerende utlysningstekst

Platekompaniet søkte etter medarbeidere til sitt distribusjonssenter. I utlysningsteksten, som blant annet stod på trykk i Aftenposten, stod det at søkere i alderen 18-30 år ville bli foretrukket. Likestillings- og diskrimineringsombudet tok saken opp på eget initiativ.

Ombudet ga uttalelse hvor det ble konkludert med at stillingsannonsen var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-2. Ombudet fant ikke at det var saklige grunner for at vedkommende som ville bli tilsatt var mellom 18 og 30 år. En person over 30 år vil også kunne utføre det samme arbeidet.

Ombudet ba om tilbakemelding på om Platekompaniet ville stoppe ansettelsesprosessen og om de ville annonsere stillingene på ny uten diskriminerende vilkår. Samtidig varslet ombudet om at dersom tilsettingsprosessen fortsatte og personer ble kalt inn til intervju på bakgrunn av annonsen, ville ombudet vurdere å fatte vedtak om retting og stansing av annonsen, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, jf. § 7.

Platekompaniet ga tilbakemelding om at de hadde rettet feilen på sine hjemmesider og at de ville ta inn søkere på intervju uavhengig av alder.

Ombudet fant det nødvendig å fatte vedtak hvor Platekompaniet ble pålagt å stanse ansettelsesprosessen og rette den diskriminerende annonseteksten. I følge Platekompaniets tilbakemelding ble stillingsannonsen kun endret på Platekompaniets egen hjemmeside. Etter det ombudet var kjent med var stillingen i tillegg lyst ledig i Aftenposten, på www.finn.no og i Platekompaniets butikker. Ombudet fant dermed at Platekompaniet ikke rettet seg etter ombudets uttalelse og at det ville medføre ulempe å avvente et vedtak fra nemnda fordi søknadsfristen er utløpt og det er sannsynlig at søknadsprosessen ville være avsluttet før et eventuelt vedtak fra nemnda ville foreligge.

Ombudet mente pålegget var hensiktsmessig for å sikre at virkningene av en diskriminerende utlysningstekst uteblir og at ikke teksten brukes i framtiden. Ombudet fant det sannsynlig at uten et pålegg vil en rekke søkere over 30 år ekskluderes. Pålegget var etter ombudets vurdering ingen uforholdsmessig reaksjon da Platekompaniet er en stor virksomhet og at utsettelsen av ansettelsesprosessen ikke er langvarig.

Sak: 09/355
Grunnlag: Alder
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-2 bokstav a)