Aldersdiskriminerering av kvinnelig jobbsøker

En kommune søkte etter en medarbeider som arkivar. I utlysningsteksten stod det blant annet at kommunen søkte etter en som er ung og tiltakslysten. En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente at kommunens utlysningstekst var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Videre hevdet hun at hun var diskriminert på grunn av alder da hun ikke ble innkalt til intervju til denne stillingen.

Ombudet tok først stilling til om utlysningsteksten var diskriminerende. Ombudet konkluderte med at teksten ”Vi vil ha deg som er ung og tiltakslysten” var i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2. Ombudet annonseteksten var egnet til å forhindre voksne, kvalifiserte personer fra å søke stillingen. Det ble ikke funnet saklige grunner for at stillingen som arkivar skulle utelukke godt voksne personer fra stillingen.

Ombudet mente at blant annet annonseteksten var egnet til å gi grunn til å tro at kommunen hadde lagt negativ vekt på kvinnens alder i tilsettingsprosessen. At hun var kvalifisert til stillingen sammenholdt med kommunens klart signaliserte ønske om yngre arbeidstakere førte til at det var opp til kommunen å sannsynliggjøre at alder ikke var et moment som ble vektlagt. Etter ombudets mening fremstod de andre søkerne som bedre kvalifiserte enn klageren. Begge hadde svært relevant praksis. Ombudet konkluderte med at kommunen hadde sannsynliggjort at alder ikke ble vektlagt da klageren ikke ble innkalt til intervju til stillingen som arkivar.

Sak: 08/1509
Grunnlag: Alder
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2 nr. 1 bokstav a.
 

Les hele uttalelsen her (PDF).