Ombudet har konkludert med at en mannlig klager ikke var forskjellsbehandlet på grunn av kjønn ved ansettelse av en kvinnelig førsteamanuensis.

Klageren var en av 12 søkere til stillingen. Søknadene ble vurdert av en sakkyndig komité.

I bedømmelsen beskrives og vurderes søkernes utdannelse, yrkeserfaring, forskningserfaring og annen vitenskaplig aktivitet, pedagogiske kompetanse og administrativ erfaring.

På slutten av dokumentet vurderes de enkelte kandidatene opp mot hverandre. Komiteen konkluderte med å rangere fem søkere, med klager rangert som nummer en.

Instituttet innkalte deretter de fem rangerte søkerne til intervju og prøveforelesning, som ble vurdert av en egen intervjukomité. På bakgrunn av prestasjoner på intervju og prøveforelesning, ble tre søkere innstilt. Klager ble ikke innstilt. De tre søkerne som ble innstilt var kvinner.

På grunn av den store forskjellen mellom den sakkyndige komiteens rangering og den endelige innstillingen av tre kvinner, mente ombudet det var grunn til å tro at klager hadde blitt forbigått på grunn av kjønn. Dermed gikk bevisbyrden over på universitetet etter likestillingsloven § 16.

Universitetet klarte imidlertid å sannsynliggjøre at kjønn likevel ikke var vektlagt. Ombudet viste særlig til intervjukomiteens skriftlige innstilling, som var saklig og godt begrunnet.

Ombudet konkluderte med at universitet ikke handlet i strid med likestillingsloven § 3 i forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis.
Saken ble klaget innfor Likestillings- og diskrimineringsnemnda som kom til samme konklusjon som ombudet.

 

Les hele uttalelsen her (Word)

 

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 07/1018
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3 og § 4