Arbeidsgiver fornyet ikke engasjement – diskriminering på grunn av graviditet

Norges Juristforbund henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet på vegne av et medlem fordi de mente at medlemmet hadde blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet. Kvinnen hadde vært tilsatt i en midlertidig stilling i et trygdekontor. Den siste arbeidskontrakten for det tidsbegrensede engasjementet ble kun forlenget til det tidspunkt hun skulle ut i svangerskapspermisjon, tre uker før fødselen.

Juristforbundet mente at det var kvinnens graviditet som var årsaken til at kvinnen ikke fikk fortsette ansettelsesforholdet. Denne påstanden ble i hovedsak begrunnet med at en annen ansatt fikk en arbeidskontrakt med utløp senere enn kvinnen. Utløpsdato for kvinnens vikariat var sammenfallende med tidspunktet for start på permisjonen. I tillegg opplyste Juristforbundet at kollegaen fikk forlenget sitt engasjement utover tidspunktet for forrige arbeidskontrakt.

Ombudet vurderte først om trygdekontoret hadde handlet i strid da de tilbød kvinnen en kontrakt med kortere periode enn hennes kollega. Ombudet konstaterte at dette var i strid med likestillingsloven § 4, jf. § 3, annet ledd. Trygdekontoret klarte ikke å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn kvinnens graviditet eller fremtidige uttak av lovpålagt fødselspermisjon, som førte til at trygdekontoret besluttet kun å tilby kvinnen arbeidskontrakt ut den korte perioden i motsetning til hennes kollega som fikk et engasjement av lenger varighet. 

Ombudet så videre på om trygdekontoret hadde foretatt en indirekte diskriminering overfor kvinnen da de ikke hadde forlenget hennes engasjement da det ble klart at de fortsatt hadde behov for folk som utførte arbeid der. Det ble ikke foretatt noen kvalifikasjonsvurdering mellom kvinnen og hennes kollega som fikk forlenget engasjementet i motsetning til kvinnen. Ombudet konkluderte med at trygdekontoret hadde handlet i strid med likestillingsloven § 4, jf. § 3, tredje ledd da de ikke forlenget ansettelsesforholdet med kvinnen. Det forelå heller ingen saklige grunner til å ikke forlenge engasjementet, så unnlatelsen av å forlenge engasjementet falt ikke inn under unntaket i likestillingsloven § 3, fjerde ledd.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 07/969
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, jf. § 3


Last ned hele uttalelsen her.