Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at et borettslag diskriminerte en kvinne da de ikke ville tillate henne å parkere bilen i nærheten av boenheten sin.

Kvinnen klaget til ombudet fordi hun mente at borettslaget diskriminerte henne på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Kvinnen kjøpte et rekkehus hvor selger og megler opplyste at det kun var en formalitet å søke om parkeringstillatelse på hageflekken utenfor rekkehuset. Da hun søkte om tillatelse, fikk hun avslag.

På tunet mellom boligene i borettslaget, ligger det en lekeplass. Garasjene er plassert til en side, og det er ca 150-200 meter fra garasjen og opp til klagers boenhet. Av hensyn til barna ønsker ikke borettslaget mer trafikk inne på området. Det tillates imidlertid at beboere kan kjøre til og fra sine enheter for blant annet av-/pålessing av varer. I tillegg er det noen boenheter som allerede har tillatelse til å parkere utenfor boenheten.

Kvinnen har dårlig hjertekapasitet, og har fått anslått av legen at maks gangdistanse er 50 meter uten stigning. Klager har på generalforsamlingene kommet med forskjellige alternativer til en løsning, blant annet at det opparbeides en parkeringsplass på baksiden av hennes boenhet, denne vil også ligge litt til siden i forhold til lekeplassen.

Klager har ikke fått medhold for noen av sine forslag, borettslaget har imidlertid foreslått å opparbeide parkeringsplasser for personer med nedsatt bevegelsesevne, men disse vil ligge ca 80 meter med stigning fra klagers boenhet. Forslaget ble derfor avvist av klager.

Ombudet fastslo at borettslagets generelle praksis om å ikke innvilge parkeringstillatelse foran boenhetene, medfører indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Saken ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som fattet vedtak 14. oktober 2011.

Klagen førte ikke frem, og nemnda opprettholdt ombudets konklusjon.


Diskrimineringsgrunnlag; Nedsatt funksjonsevne
Saksnummer;  09/342
Lovanvendelse;  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4