Ombudet har konkludert med at Bella Napoli Pizzeria på Nesttun har brutt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven når de nektet en person adgang til restauranten fordi han hadde med seg førerhund.


 

Ombudet vurderte om Bella Napoli Pizzeria på Nesttun handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 tredje ledd når de nekter en blind person adgang til restauranten på grunn av at A har med seg førerhund.

Ombudet fant det ikke tvilsomt at personen på grunn av sin nedsatte funksjonsevne stilles dårligere enn andre personer som ikke trenger førerhund, når han blir nektet adgang til Bella Napoli Pizzeria på grunn av sin førerhund. Ombudet la vekt på at en blind person er avhengig av sin førerhund. Dersom hunden må stå utenfor restauranten, fører det til at eieren ikke kan ha kontakt med hunden, og hunden kan heller ikke utføre oppgavene sine.

Bella Napoli Pizzeria hevdet at restauranten kan nekte personer med førerhund adgang av helsemessige årsaker, siden det naturlig nok lages mat i restauranten. Ombudet la vekt på forskrift om næringsmiddelhygiene § 27 fjerde ledd, hvor det slås fast at ”Hunder, katter eller andre dyr skal ikke tas inn i lokaler der det finnes næringsmidler. Unntatt fra denne bestemmelse er førerhund som medbringes til lokaler hvor næringsmidler omsettes”. Ombudet viser til at lovgiver har veiet hensynet til hygiene opp mot hensynet til blinde menneskers livsutfoldelse, ved å forby hunder generelt adgang til spisedelen av restauranter, men unnta førerhunder spesielt. Ombudet understreker at forskriften er en del av norsk lov som alle restauranter i Norge må overholde.

Ombudet finner på bakgrunn av dette at helsemessige årsaker ikke er å anse som en saklig grunn for å kunne nekte personer med førerhund adgang til restauranten.

Saksnr: 09/1352
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne
Lovandendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4

 

Les hele uttalelsen her (Word)

Lest uttalelsen som pdf