Diskriminering i ansettelsesforhold på grunn av graviditet

Yngre legers forening henvendte seg til ombudet på vegne av et medlem fordi de mente medlemmet var blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet. Kvinnen søkte jobb i en klinikk og ble ansatt i et vikariat av kun to måneders varighet. Sluttdatoen for vikariatet var tre uker før termin.

Yngre legers forening mente at det var kvinnens graviditet som var årsaken til at hun ikke fikk forlenget sitt vikariat og viste til tidligere korrespondanse med arbeidsgiver som tilsa gode utsikter til jobb av lenger varighet. Foreningens klage omhandlet to forhold; for det første at kvinnen kun ble tilbudt to måneders ansettelse, dernest at hun ikke senere ble tilsatt i et vikariat etter stillingsutlysningene.

Til det første forholdet valgte ombudet å ikke ta endelig stilling til dette forholdet ettersom den nært forestående utlysningen av stillinger og arbeidsgivers ønske om å foreta en samlet vurdering var momenter som talte for at graviditeten ikke var avgjørende ved tildelingen av det korte vikariatet.

Til spørsmålet om klinikken hadde handlet lovstridig da kvinnen ikke fikk fornyet sitt vikariat, konkluderte ombudet med at klinikken hadde handlet i strid med forbudet mot direkte og indirekte diskriminering etter likestillingsloven § 4, jf § 3 annet ledd nr. 2 og § 3 tredje ledd. Årsaken til dette var at det var klart at kvinnen ikke fikk forlenget vikariatet fordi hun ikke kunne være fysisk til stede da hun skulle ut i foreldrepermisjon. Etter ombudets oppfatning, var ikke dette en kjønnsnøytral begrunnelse.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 07/1796
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, jf § 3 annet ledd nr. 2 og § 3 tredje ledd.

Se hele uttalelsen her.