Diskriminering på grunn av etnisitet

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun var forbigått til en deltidsstilling som pianolærer på grunn av nasjonal opprinnelse. Kvinnen var fra Russland. Ombudet konkluderte med at fylkeskommunen ved skolen handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

Fylkeskommunen brakte ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemndas sak 21/2009). Nemnda satte til side ombudets konklusjon om brudd på loven.

Klager ble innstilt som nr. 2 til stillingen. Hun mente hun hadde betydelig lengre relevant erfaring enn hun som ble innstilt som nr. 1. Klager hadde ca. 20 års erfaring, mens hun som ble ansatt hadde ca. 3,5 års erfaring fra kun deltidsstillinger. Ombudet fant at klager framsto som best formelt kvalifisert for stillingen. På denne bakgrunnen mente ombudet det var grunn til å tro at skolen hadde lagt vekt på etnisitet/nasjonal opprinnelse, jf. diskrimineringsloven § 10.

Ombudet fant at skolen ikke hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn klagers etnisitet/nasjonale opprinnelse som førte til at hun kun ble innstilt som nr. 2. Skolen viste blant annet til at klagers erfaring framsto som mer ”klassisk” enn erfaringen til hun som ble tilsatt. Ombudet fant ikke at kommunen hadde forklart hva som lå i denne beskrivelsen. Det fantes ikke skriftlig dokumentasjon på hva som kom fram under intervjuet. Innstillingen forklarte heller ikke hva som gjorde at skolen mente klager hadde ”mindre innsikt” i hva jobben innebar.

Skolen viste også til at det ble lagt vekt på den skolefaglige kompetansen som kom fram under intervjuet. Klager hevdet på den annen side at intervjuet var svært kort og at hun ikke ble stilt spørsmål om læreplanen. Ombudet fant derfor at det var påstand mot påstand omkring denne vurderingen.

Saksnummer:  08/1635.
Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet/nasjonal opprinnelse.
Lovanvendelse:   Diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen her (PDF).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Nemnda behandlet saken og konkluderte med at fylkeskommunen ikke handlet i strid med diskrimineringsloven. Nemnda fant at skolen hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn nasjonal opprinnelse som førte til at klager var innstilt som nr. 2. Nemnda viste til at det også skal legges vekt på personlig egnethet ved tilsettinger.

Nemnda la vekt på at skolens innstilling ga noe dokumentasjon for hvordan skolen vurderte personlig egnethet ut fra intervjuet med søkerne.

Les nemndas uttalelse på deres hjemmesider: www.diskrimineringsnemnda.no.