Diskriminert på grunn av sin funksjonsnedsettelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet klage over diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

I klagen hevdet A at politiet i X nektet å levere tilbake beslaglagte bilnøkler fordi de feilaktig mistolket hennes funksjonsnedsettelse som ruspåvirkning. Hun mener at hun ved dette ble diskriminert på grunn av sin funksjonsnedsettelse i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Politiet opplyste at de holdt tilbake nøklene over natten fordi de mente det var fare for at As tidligere samboer B kunne få tak i bilnøklene, og fortsette kjøring i alkoholpåvirket tilstand, dersom nøklene ble utlevert til A.   

Konklusjon

Ingen av partene kunne vise til konstaterbare omstendigheter til støtte for sin versjon av hendelsesforløpet. På denne bakgrunn fant ikke ombudet grunn til å tro at det hadde skjedd brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4, jf § 13.

Saksnummer: 09/1398.
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne.

Les hele uttalelsen her (PDF).