Ombudet har konkludert med at det ikke var indirekte forskjellsbehandling da en arbeidsgiver endret en kvinnes arbeidsoppgaver da hun kom tilbake etter foreldrepermisjon.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra en kvinne som var ansatt som økonomimedarbeider i et hotell- og konferansesenter. Mens hun var ute i foreldrepermisjon ble det gjort omorganiseringer i virksomheten som resulterte i at hun ble tilbudt en ny arbeidskontrakt med endrede arbeidsoppgaver da hun kom tilbake. Kvinnen mente da at hun ble forskjellsbehandlet på grunn av kjønn.

 

I utgangspunktet er det slik at arbeidstakere som har vært i permisjon har krav på å få komme tilbake til en stilling med samme lønn og samme nivå som tidligere. I tillegg skal arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige med de tidligere arbeidsoppgavene, både når det gjelder innhold og ansvar.


Arbeidstaker har imidlertid ikke et ubetinget krav på nøyaktig samme stilling. Arbeidsgiver kan, i medhold av sin styringsrett, foreta omdisponeringer innenfor arbeidsavtalens rammer, og det er saklig begrunnet i driftsmessige hensyn. Styringsretten begrenses imidlertid av likestillingslovens diskrimineringsforbud. En endring av arbeidsoppgaver er som regel ulovlig dersom endringen er skjedd som følge av foreldrepermisjonen.

 

Etter en konkret vurdering kom ombudet frem til at omorganiseringen ikke hadde sammenheng med kvinnens foreldrepermisjon. Den nye stillingen som kvinnen ble tilbudt hadde videre sammenheng med hennes ønsker om redusert arbeidstid, samt ønske om hjemmekontor etter endt foreldrepermisjon.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at arbeidsgiver ikke handlet i strid med forbudet mot indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, jf. likestillingsloven § 3 tredje ledd, da de endret As arbeidsoppgaver ved hennes tilbakekomst etter endt foreldrepermisjon.


Saksnummer: 08/1324
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 tredje ledd

 

Les hele uttalelsen her (pdf)