Forbigåelse til rekrutteringsstilling

En søker til en stipendiatstilling ved en høyskole mente seg forbigått på grunn av etnisitet og eventuelt også alder ved tilsetting i stillingen. Han mente at han var best kvalifisert til stillingen.

Ombudet vurderte først hvorvidt søkeren var forbigått på grunn av alder, i strid med arbeidsmiljølovens § 13-1. Ombudet konkluderte med at klager ikke hadde lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle sin del av bevisbyrden, jf. arbeidsmiljølovens § 13-8.

Videre tok ombudet stilling til om søkeren var forbigått på grunn av sin etnisitet, i strid med diskrimineringsloven § 4 andre ledd. I dette tilfellet var klagers bevisbyrde oppfylt, jf. § 10, og bevisbyrden gikk over på arbeidsgiver.

Etter en gjennomgang av dokumentasjonen i ansettelsesprosessen, konkluderte ombudet med at søkeren ikke fremsto som den best kvalifiserte til stillingen, og at hans etnisitet dermed heller ikke var tillagt vekt i vurderingen.

Ombudet konkluderte med at høyskolen ikke hadde handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 eller diskrimineringsloven § 4 første ledd ved ansettelsen.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder og etnisitet
Saksnummer: 07/1084
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1, diskrimineringsloven § 4

Les hele uttalelesen her (PDF).