Forskjellsbehandlet på grunn av funksjonsnedsettelse

A mener hun er utsatt for nedsettende og krenkende behandling fra hjemmetjenester X.

I klagen hevder A at hun ble nektet foreskrevne legemidler fordi hjemmesykepleien feilaktig mistolket hennes funksjonsnedsettelse som alkoholpåvirkning.

Hun mener derfor at hun ble forskjellsbehandlet på grunn av funksjonsnedsettelse i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4. Hjemmetjenesten oppgir at grunnen til at A ikke ble tildelt det etterspurte legemiddelet var at legemiddelet var seponert av As lege, og at hjemmetjenesten ikke kan gå utover legens forordninger.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken. Ombudet mener at det ikke foreligger omstendigheter i saken som støtter opp under As påstand om diskriminering og har på denne bakgrunn kommet frem til at hjemmetjenester X ikke har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Saksnummer: 09/1234.
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne.

Les hele uttalelsen her (PDF).