En mann henvendte seg til ombudet fordi han mente seg diskriminert på grunn av ønske om foreldrepermisjon ved tilsetting i stilling som eiendomsskattesjef i en kommune.

Mannen mente årsaken til at han ikke ble ansett som aktuell for stillingen var fordi han ønsket å ta ut foreldrepermisjon. Han nevnte at han ønsket permisjon under intervjuet, og hevder at rådmannen da sa at det var uaktuelt med slik permisjon.

Mannen ble ikke innkalt til et oppfølgingsintervju. Da mannen ble orientert om at han ikke var aktuell for stillingen, skrev han ”regner med at pappapermen som jeg gjerne ville hatt i mai/juni ikke var helt innertier” i en e-post til personalansvarlig. Personalansvarlig svarte da ”du er nok inne på noe der”. E-postutvekslingen ga etter ombudets vurdering grunn til å tro at kommunen hadde lagt negativ vekt på ønsket om permisjonen.

Kommunen imøtegikk at rådmannen hadde uttrykt i intervju at det ikke var aktuelt med uttak av permisjon. Tidspunktet for permisjonen var riktignok en utfordring for kommunen. Rådmannen spurte derfor om det var mulig å flytte permisjonen og hevder at mannen svarte at det var løsbart. På bakgrunn av at mannen hadde gitt uttrykk for at det var løsbart å flytte permisjonen, mente kommunen det var merkverdig at han i etterkant ga uttrykk for at han ville ha permisjonen i mai/juni.

Svaret fra personalsjefen måtte dermed sees på bakgrunn av mannens egen formulering, som stod i motsetning til svaret han ga under intervjuet. Ombudet mente det hadde formodningen mot seg at personalansvarlig skulle erkjenne i etterkant av intervjuet at ønsket om permisjon ikke var noen innertier dersom det overhodet ikke var negativt vektlagt i ansettelsesprosessen.

Kommunen hevdet at årsaken til at mannen ikke ble innkalt til et nytt intervju var at andre kandidater var bedre kvalifisert. Ombudet fant at kommunen hadde lagt fram etterprøvbar dokumentasjon på at den tilsatte var ansett som best kvalifisert.

Ombudet uttalte videre at forbudet mot forskjellsbehandling gjelder alle deler av en tilsettingsprosess. Ombudet fant ikke at kommunen hadde dokumentert valget av hvem av søkerne som skulle gå videre til et andregangsintervju. Kommunen klarte dermed ikke å sannsynliggjøre at ønsket om foreldrepermisjon ikke hadde spilt en ufordelaktig rolle i ansettelsesprosessen. Ombudet konkluderte derfor med at kommunen handlet i strid med likestilingsloven.

Ombudet tok ikke stilling til hvem som var best kvalifisert eller hvem som burde vært innkalt til oppfølgingsintervju.

Saksnummer:   09/30.
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Lovanvendelse:   Likestillingsloven § 4 andre ledd, jf. § 3.

Les hele uttalelsen her i PDF

Nemndas uttalelse

Kommunen brakte saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemndas sak 41/2009). Nemnda kom til samme resultat som ombudet. Nemndas uttalelse kan leses på nemndas nettside