Forskjellsbehandling på grunn av kjønn

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente ordningen i et
fartøy hun jobbet i var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn
av kjønn.

Kvinnen jobbet som forpleiningsassistent i et fartøy. Det var syv kvinner og én mann blant forpleiningsassistentene, mens det øvrige mannskapet i fartøyet bestod av menn.

Forpleiningsassistentene måtte dele lugar i motsetning til resten av mannskapet. Ettersom resten av mannskapet hovedsakelig bestod av menn, mente klageren at ordningen utgjorde en indirekte diskriminering av henne som kvinne i strid med likestillingsloven § 3 første ledd, jf. tredje ledd. Hun mente at fordelingen av lugarene utgjorde en begrensning av privatlivet til kvinnene.

Arbeidsgiveren hevdet at de har prioritert besetninger som inngår i
sikkerhetsbemanningen og/eller har posisjoner som er direkte involvert i skipet.  Det ble altså anført at fordelingen var gjort av sikkerhetsmessige hensyn.

Ombudet konkluderte med at lugarfordelingen stiller kvinner dårligere enn menn. Videre fant ombudet at fordelingen hadde et saklig formål men at den ikke var nødvendig for å oppnå formålet. Ombudet mente også at det ikke ville være
uforholdsmessig inngripende verken overfor arbeidsgiver eller arbeidstaker å fordele lugarene og skiftordningen på en annen måte som ivaretok besetningens behov for privatliv i større grad.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at ordningen innebar en indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 08/1431
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3 første ledd, jf. tredje og fjerde ledd

Les hele uttalelsen her (PDF).

Behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Saken har vært til behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda (sak
25/2009) som kom til samme konklusjon som ombudet
.