Forskjellsbehandling på grunn av språk og religion

En kirke lyste ut en stilling som renholder med krav om at søkere måtte beherske norsk og identifisere seg med kirkens verdigrunnlag.

Ombudet  konkludert først med at en utlysningstekst ikke var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. I utlysningen stod det følgende:

”søkere til en stilling som renholder i kirke må identifisere seg med kirkens verdigrunnlag, og beherske norsk”.

Ombudet fant at utlysningen var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av språk.

Etter at klager presiserte at den aktuelle kirken ikke var en del av Den norske kirke omgjorde ombudet sin tidligere uttalelse. Ombudet mente at kirkeloven § 29 ikke fikk anvendelse, og vurderte forholdet utelukkende etter diskrimineringsloven. Ombudet konkluderte med at et slikt krav også var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Ombudet fant at utlysningsteksten kunne føre til at søkere med et annet livssyn lot være å søke på stillingen, og at søkere med et annet livssyn enn kristendommen dermed ble stilt dårligere gjennom annonsen. Ombudet understreket at et arbeidsmarked som er åpent for alle er et mål. Et arbeidsmarked åpent for alle forutsetter ikke diskriminerende utlysningstekster.

Ombudet fant også at det ikke var nødvendig for å oppnå et saklig formål å kreve at renholdere skulle identifisere seg med den kristne tro. Ombudet mente også at et slikt krav til renholdere i kirke ville være uforholdsmessig inngripende.

På bakgrunn av dette endret ombudet sin tidligere konklusjon, og konkluderte med at kirken gjennom utlysningsteksten hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion og språk.

Saksnummer: 08/1023
Diskrimineringsgrunnlag: Religion og språk.

Les hele uttalelsen her (PDF).