Ikke lav lønn på grunn av høy alder

En mann klagde til ombudet fordi han mente at arbeidsgiver lønnet ham lavt på grunn av hans kjønn og alder. Ombudet mente at avlønningen av ham verken hadde sammenheng med hans kjønn eller alder.

Mannen tok kontaktet med ombudet fordi han var lønnet lavere enn tre kvinnelige kollegaer. Han viste videre til flere yngre ansatte med lavere arbeidserfaring som ble lønnet høyere enn ham. Mannen (61 år) er utdannet jurist og er ansatt som førsteamanuensis ved et universitet. Mannen kunne ikke se at det forelå saklige grunner til at han skulle lønnes dårligere enn personer med samme utdanning og stillingskategori.

Likestillingsloven og arbeidsmiljøloven forbyr direkte diskriminering på grunn av kjønn og alder. Forbudene gjelder alle sider ved et arbeidsforhold herunder avlønning.

Det følger av likestillingsloven § 16 og arbeidsmiljøloven § 13-8 at det i saker om diskriminering er delt bevisbyrde. Dersom opplysningene i saken gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted går imidlertid bevisbyrden over på den som beskyldes for diskriminering.

Ombudet drøftet om det er grunn til å tro at det er lagt ulovlig vekt på kjønn eller alder ved avlønningen av mannen. Ombudet uttaler på grunn av de opplysningene som ble fremlagt i saken at det ikke var grunn til å tro at mannens kjønn eller alder hadde hatt negativ betydning ved fastsettelsen av hans lønnsnivå.

Ombudet la vekt på at hans mannlige kollegaer også var lønnet like høyt som kvinnene han sammenlignet seg meg. Videre fremkom det av dokumentasjon han hadde lagt frem for ombudet at både yngre og eldre kollegaer var lønnet lavere enn ham selv.

Ombudet la videre til grunn at ansiennitet dessuten bare er ett av flere momenter som kan tillegges betydning ved fastsettelse av lønn og at det ikke er noen automatikk i at den som har lengst ansiennitet skal lønnes høyest. 

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at arbeidsgivers avlønning av mannen verken er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn eller alder.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn og alder.
Saksnummer: 08/812
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5, arbeidsmiljøloven § 13-2 nr. 1 bokstav c).

Uttalelsen i pdf.