Kvinne diskriminert av sykehus

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente at hennes konstitueringsperiode var kortere enn hva den ellers ville ha vært på grunn av hennes graviditet og forestående foreldrepermisjon.

Kvinnen var ansatt i et sykehus og fikk tilbud om å fungere som konstituert avdelingssykepleier da lederen var sykemeldt. Kvinnen fikk imidlertid ikke fungere frem til lederen ble friskmeldt.

Ombudet mente at nærheten i tid mellom kvinnens forestående foreldrepermisjon, og tidspunktet for utløpet av konstitueringen, gjør at det er grunn til å tro at kvinnens graviditet/forestående foreldrepermisjon var utsatt for forskjellsbehandling. 

 
Sykehuset måtte etter dette sannsynliggjøre at det var andre grunner enn kvinnens graviditet og forestående foreldrepermisjon som var årsaken til at hun ikke fikk fungere som konstituert avdelingssykepleier frem til lederen ble friskmeldt.


Sykehuset hevdet at dere beslutning om å inngå en kortere avtale først og fremst var begrunnet i at kvinnen skulle ut i ferie og at lederen hadde ytret ønske om aktiv sykemelding.

Ombudet mente at sykehusets forklaring om at hun fikk kortere fungeringstid på grunn av ferie fremsto som vikarierende. Ombudet la her vekt på at kvinnen etter endt ferie skulle være til stede i svært kort tid fordi hun skulle ut i foreldrepermisjon.

Ombudet kunne heller ikke se at sykehuset hadde dokumentert at lederen hadde prøvd aktiv sykemelding som gjorde at behovet for videre konstituering ikke var tilstede.

Konklusjon


Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at sykehuset hadde handlet i strid med likestillingsloven, da de ikke tilbød kvinnen fungering som konstituert avdelingsleder frem til lederen ble friskmeldt.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn
Saksnummer:   08/1158
Lovanvendelsen:   Likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2


Hele uttalelsen som pdf