Ombudet har kommet til at Prinsen camping og badeplass diskriminerte en mann med bakgrunn som tater da han ble bortvist fra campingplassen.

Mannen klaget til ombudet etter at han fikk beskjed av eieren ved Prinsen camping at han ikke var ønsket der.

Innehaveren av campingstedet hevdet at årsaken til bortvisningen var at han kjente igjen mannen fra en konflikt tilbake i 1981, i tillegg til en negativ hendelse som skal ha skjedd i 2000.

Innehaveren hevder at hendelsen i 1981 ble politianmeldt. Mannen benekter å ha kjennskap til episoden. Ombudet finner ikke grunn til å tillegge disse uenighetene særlig vekt, fordi innehaveren ikke la frem politianmeldelsen. Når ikke slik dokumentasjon er fremlagt, finner ombudet ikke grunn til å legge vekt på en påstått hendelse som skal ha funnet sted for nærmere 30 år siden.

Ombudet bemerket også at henvisning til tidligere negative hendelser må tillegges begrenset verdi når det er snakk om hendelser som er skjedd flere år tilbake. I motsatt fall må man kunne stille krav om at campingplassen, som en profesjonell part, dokumenterer at vedkommende er informert om at han/hun er uønsket for all fremtid. Ombudet la også til grunn at campingeier ikke redegjorde tilstrekkelig for at hendelsen i 2000 legitimerte en utestengelse av klager.


På bakgrunn av en helhetsvurdering kom ombudet frem til at campingstedets anførsler ikke var egnet til å svekke mistanken om at etnisitet spilte inn ved avvisningen. Prinsen camping og badeplass handlet i strid med diskrimineringsloven § 4 første ledd.

 

Les hele uttalelsen her (pdf)

Saksnummer: 08/1191
Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4