Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet

En mann som følte seg diskriminert på grunn av nasjonalitet fordi Utlendingsdirektoraret brukte lang tid på å behandle søknaden om norsk statsborgerskap, fikk ikke medhold av ombudet.

En mann mente at Utlendingsdirektoratet diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse da direktoratet fortsatt ikke hadde ferdigbehandlet søknaden om norsk statsborgerskap etter tre år.

Grunnen til den lange behandlingstiden var at saken var blitt stilt i bero på grunn av at klager var under etterforskning hos norske myndigheter for tidligere straffbare forhold.

Dokumentasjon i saken viste ikke at behandlingstiden var relatert til mannens nasjonale opprinnelse. Ombudet fant derfor at forskjellsbehandlingen som mannen var utsatt for var legitim, og ikke skyldtes hans nasjonale opprinnelse.

Sak nr: 08/174
Rettslig grunnlag: Diskrimineringsloven § 4
Diskrimineringsgrunn: Nasjonal opprinnelse