En russisk kvinne som jobbet som sjefsingeniør i en kommune, klaget til ombudet fordi hun mente at lønnen hennes hadde sammenheng med kjønn og etnisitet. Hun sammenlignet seg med to etnisk norske mannlige sjefsingeniører som var lønnet høyere enn henne. 

Kommunens begrunnelse for lønnsforskjellen var knyttet til kvaliteten på utførelsen av arbeidet. Ombudet la til grunn at de tre sjefsingeniørene objektivt sett utførte ”samme arbeid”, jf. likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven § 5.

Ombudet vurderte derfor om avlønningen var saklig og begrunnet i andre forhold enn kjønn. Diskrimineringsloven har ikke en tilsvarende likelønnsbestemmelse.

Ombudet mente at det skulle mer til enn at de to sjefsingeniørene utførte objektivt sett samme arbeid som kvinnen og at hun hadde en annen etnisk bakgrunn enn norsk for at bevisbyrden skulle gå over på arbeidsgiver, jf. diskrimineringsloven § 10.

Kommunen viste til at de mannlige ingeniørene hadde særlig lang ansiennitet, men dette var ikke dokumentert. Klager opplyste at hun selv hadde over tjue års erfaring. Ombudet fant derfor ikke at det var sannsynliggjort at ansiennitet var årsak til den ulike avlønningen.

Videre viste kommunen til at klager ikke utførte arbeid av like god kvalitet som de mannlige ingeniørene. Klager hevdet på sin side at hun bare hadde fått positive tilbakemeldinger på arbeidet hun hadde gjort.

Kommunen la ikke fram dokumentasjon på sine vurderinger av klagers arbeidsprestasjon. Klager sendte derimot ombudet en håndskrevet tilbakemelding med positiv kommentar.

Ombudet fant derfor ikke at kommunen hadde sannsynliggjort at det var kvaliteten på arbeidet hun hadde gjort som var grunnen til den lavere lønnen. Kommunen klarte ikke å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn kjønn som førte til ulik avlønning.

Ombudet konkluderte med at kommunen handlet i strid med likestillingsloven § 5. Videre konkluderte ombudet med at kommunen ikke handlet i strid med diskrimineringsloven § 4.

 

Saksnummer: 07/874
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn og etnisitet
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5 og diskrimineringsloven § 4

Les hele uttalelsen her (pdf)

Nemndas uttalelse

Kommunen brakte ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (nemndas sak 4/2010). Nemnda fant at avlønningen av kvinnen verken var i strid med likestillingsloven § 5, jf. § 3 eller diskrimineringsloven § 4.

Nemndas vedtak kan leses på nemndas nettside.