En mann henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi han mente han var blitt diskriminert på grunn av sin seksuelle orientering. Mannen var ansatt som førsteamanuensis ved et universitet og hadde fått avslag på sin søknad om professoropprykk.

Mannen mente at hans seksuelle orientering var blitt vektlagt ved behandlingen av søknaden, og viste til at et av medlemmene i bedømmelseskomiteen tidligere hadde uttalt seg negativt om homofili. At medlemmet var negativ til homofili, mente han at fremgikk av en artikkel medlemmet hadde skrevet for en nettside. Ifølge mannen hadde medlemmet dessuten ved en tidligere anledning gitt opprykk til en førsteamanuensis som var dårligere kvalifisert enn han.

Universitetet, som var ansvarlig for behandlingen av søknaden, bestred at mannens seksuelle orientering hadde hatt betydning for utfallet av saken. Universitetet hevdet at det var søkerens faglige kvalifikasjoner som gjorde at han ikke hadde fått innvilget opprykk. Universitetet mente videre at mannens påstand om at det aktuelle medlemmet var negativ til homofili, ikke var riktig. Universitetet mente at mannen hadde tatt sitatene ut av sin sammenheng.

Ombudet kom frem til at universitetet ikke hadde handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1, jf § 13-2 ved behandlingen av mannens søknad. Ombudet gikk ikke inn i en vurdering av mannens faglige kvalifikasjoner, da ombudet ikke hadde forutsetninger for å vurdere kvaliteten på hans vitenskapelige arbeid. Ombudet fant at de faglige vurderingene fremstod som faglig forankret og grundige, og at det ikke var grunn til å tro at det var tatt hensyn til usakelige utenforliggende omstendigheter, som hans seksuelle orientering.

Ombudet fant heller ikke at sitatene som det var vist til ga grunn til å tro at mannens seksuelle orientering var vektlagt. Både universitetet og medlemmet selv bestred at mannens tolkning av sitatene var riktige. Mannens påstander kunne ikke sies å være støttet av andre ytre omstendigheter.

Saksnummer: 07/2027
Diskrimineringsgrunnlag: Seksuell orientering
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1, jf § 13-2.

Les hele uttalelsen her (PDF).