En kvinne mente seg forbigått i forbindelse med innkalling til andregangsintervju som tollaspirant, på grunn av graviditet. Kvinnen mente at hennes graviditet og omsorgsrolle hadde blitt viet påfallende stor oppmerksomhet under intervjuet, og dette var den reelle grunnen til at hun ikke ble innkalt til andregangsintervju. Tollvesenet avviste at det var særlig fokus på kvinnens graviditet under intervjuet, de viste til at det under intervjuet ble benyttet en intervjuguide og at alle søkerne ble stilt de samme spørsmålene.

Saken reiste spørsmål om kvinnen ble diskriminert i strid med likestillingsloven § 3 under tilsettingsprosessen, på grunn av graviditet. Ombudet understreket at vernet mot graviditetsdiskriminering tolkes strengt, og at forbudet gjelder hele tilsettingsprosessen.

Kvinnen opplevde at mye av intervjuet dreide seg om hennes graviditet og hvilke utfordringer hun ville møte i hverdagen, da tollaspirantstilling er turnusarbeid. Under intervjuet ble det fokusert mye på hvordan hun tenkte å kombinere morsrollen med turnusarbeid. Hun ble også spurt om hun kunne bli med på et introduksjonsprogram som startet rundt hennes termin dato. Kvinnen mente at dette i tillegg til at hun var gravid i 33. uke var årsaken til forskjellsbehandlingen.

Tollvesenet avviste å ha lagt vekt på hennes graviditet, i sin redegjørelse viste de til at det var praktiske årsaker til at søkerne ble spurt om deres syn på turnusarbeid, og når de kunne delta på introduksjonsprogrammet. Tollvesenet mente at de hadde lagt stor vekt på personlig egnethet, fordi det var svært mange godt kvalifiserte søkere. Videre påpekte Tollvesenet at turnus var tema i alle intervjuene, da dette kan være en utfordring for helse og familieliv. Tollvesenet viste også til at de har flere ansatte med omsorgsansvar i turnus uten at dette oppleves som problematisk.

På bakgrunn av dette mente ombudet at Tollvesenet hadde sannsynliggjort at det var andre forhold enn kvinnens graviditet og forestående permisjon som hadde vært avgjørende i tilsettingsprosessen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte derfor med at Tollvesenet ikke har handlet i strid med forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn i likestillingsloven § 3.


Diskrimineringsgrunnlag: kjønn
Saksnummer: 07/1418
Lovanvendelse: likestillingsloven § 3

Les hele uttalelsen her (PDF).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Saken ble påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda gav kvinnen medhold, og konkluderte med at Tollvesenet hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet, ved å ikke innkalle kvinnen til andregangsintervju.

Nemnda vurderte at den gravide kvinnen var formelt sett meget godt kvalifisert til stillingen. Hun oppfylte utlysningstekstens krav til utdannelse og språkferdigheter i større grad enn flere av dem som ble innkalt til andregangsintervju. Tollvesenet hadde ikke anført at klager ikke ble ansett personlig egnet til stillingen. Tollvesenet la ikke frem noen nedtegning av hva som ble sagt under førstegangsintervjuet, eller en oppsummering av sitt inntrykk av klagers personlige egnethet i forhold til de andre kandidatene, samt hvorfor klager ikke ble innkalt til andregangsintervju. Nemnda kom frem til at Tollvesenet ikke hadde klart å sannsynliggjøre at det var på grunn av kriteriet personlig egnethet at hun ikke ble innkalt til andregangsintervju. Ombudet viser til Nemnda sin avgjørelse.

Til Likestillings- og diskrimineringsnemnda nettsider

Til Aftenposten artikkel om saken.