Spørsmål om forbigåelse ved ansettelse

En kvinne som klagde til ombudet fordi hun mente hun var blitt forbigått ved ansettelsen til en stilling i en klubb, fikk verken medhold hos Likestilling- og diskrimineringsombudet eller i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

En kvinne kontaktet ombudet fordi hun ikke ble tilbudt en stilling som kontorleder.
Kvinnen er utdannet master of science. Hun har også en bachelor grad i økonomi og administrasjon. Kvinnen mente hun ble forbigått fordi arbeidsgiver la vekt på mulighetene for at hun kunne bli gravid i nær fremtid.

Likestillingsloven forbyr direkte diskriminering på grunn av kjønn ved ansettelser.
Det er et særlig sterkt vern mot diskriminering på grunn av graviditet eller fødsel i norsk rett.

Det følger av likestillingsloven § 16 at det i saker om diskriminering er delt bevisbyrde. Dersom opplysningene i saken gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted går imidlertid bevisbyrden over på den som beskyldes for diskriminering.

Ombudet drøfter først om det er grunn til å tro at det er lagt ulovlig vekt på kjønn i tilsettingsprosessen. Ombudet uttaler at det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ikke gjelder i det private næringsliv. Dette betyr imidlertid ikke at en kan se bort fra de formelle kvalifikasjoner. Dersom en søker formelt fremstår som den beste kandidaten vil det være et moment for at det er skjedd ulovlig forskjellsbehandling. I dette tilfellet fremsto klager som den beste kandidaten.

Ombudet understreker imidlertid at selv om kvinnen fremstår som bedre kvalifisert enn andre betyr ikke det at hun er best egnet til stillingen. Ombudet uttaler at praktisk erfaring og personlige egenskaper ofte vil veie tungt. Etter en vurdering
kommer ombudet til at det vil være vanskelig å overprøve skjønnsmessige kriterier arbeidsgiver har lagt til grunn ved tilsettingen. Ombudet mener at arbeidsgivers vurderinger av søkernes samlede kvalifikasjoner er rimelige og balanserte i dette tilfellet.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at arbeidsgiver ikke handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, da de ikke ansatte kvinnen i stillingen som kontorleder

A klaget på ombudets uttalelse til Nemnda. Ombudet vurderte saken på nytt, men fastholdt sin uttalelse. I likhet med ombudet konkluderte Nemnda med at B ikke handlet i strid med likestillingsloven § 4 andre ledd, jf § 3.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 08/804
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 (2), jf § 3.


Les hele uttalelsen