Spørsmål om kjønnsdiskriminering ved avlønning

En kvinne henvendte seg til ombudet fordi hun mente hun var blitt utsatt for kjønnsdiskriminering da hun fikk lavere lønn enn en mannlig kollega i tilsvarende stilling.

Klageren hevdet at siden hun fikk lavere lønn enn hennes mannlige kollega, ble hun utsatt for urettmessig forskjellsbehandling ettersom hun og den mannlige kollegaen utførte samme type arbeid.

Etter likestillingsloven § 5 skal kvinner og menn ha lik lønn for samme arbeid som de utfører i samme virksomhet. Det er ikke bestridt fra noen hold at både kvinnen og hennes kollega har samme arbeidsområdet, og ombudet legger dette til grunn etter likestillingsloven § 5.

Ombudet vurderte om det var kjønnsnøytrale kriterier som lå til grunn for den lavere lønnen. Det avgjørende for ombudet var at den mannlige kollegaen var i besittelse av en mye større erfaring og kompetanse enn kvinnen.

Konklusjon:
Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte derfor med at avlønningen av klagerens mannlige kollega ikke var i strid med likestillingsloven § 5 jf. § 3.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Saksnummer: 08/1027
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5 jf. § 3.

Les hele uttalelsen her (PDF).