Trakasserende ytringer ovenfor pasient

En somalisk kvinne klaget på et utsagn fra en overlege ved et sykehus som falt rett etter at hun hadde født tvillinger. Hun ba ombudet vurdere om utsagnet var i strid med trakasseringsvernet i diskrimineringsloven.

Partene var uenig om hva som faktisk ble sagt. Ombudet fant kvinnens versjon, ” Blir dere kalt negre eller svartinger?”, mest troverdig fordi den ble raskt nedtegnet og presentert for sykehuset uten at påstanden ble korrigert. Ombudet la til grunn at en vanlig forståelse av begrepene som ble benyttet ville kunne oppfattes som diskriminerende og rasistisk. Ombudet fant derfor begrepsbruken svært kritikkverdig.

Etter diskrimineringsloven § 5 omfattes likevel ikke enkeltstående ytringer som faller i situasjoner utenfor et arbeidsforhold, slik som i denne saken. Ombudet fant derfor ikke at utsagnet ikke rammes av diskrimineringsloven §§ 4 og 5.

Ombudet understreket samtidig det problematiske ved at forholdet ikke omfattes av diskrimineringsvernet.

Ombudet viste blant annet til at i situasjoner der relasjonen og maktforholdet mellom partene ikke er likeverdige, og der den ene parten står i et avhengighetsforhold til den andre, taler sterke hensyn for at også enkeltstående ytringer av den typen det her er snakk om bør rammes av forbudet mot forskjellsbehandling.

Ombudet viste her blant annet til rasediskrimineringskonvensjonen og plikten til å sikre lik rett til offentlige helsetjenester. Ombudet viste også til at det i likestillingsloven ble valgt en annen modell som innbar at også enkeltstående ytringer utenfor arbeidslivet kunne omfattes av trakasseringsvernet.

Ombudet fant at det ble vanskelig å begrunne en slik forskjell og har derfor tatt spørsmålet opp med myndighetene.

Konklusjon

Sykehuset ved overlegen brøt ikke diskrimineringsloven § 5.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 08/182.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 5.

Les hele uttalelsen her (PDF).