Trakassering i arbeidslivet på etnisk grunnlag

En mann av karibisk opprinnelse klaget til Ombudet fordi han mente seg trakassert på grunn av sin etniske bakgrunn av kollegaer, ledelse, og personer som hadde tilknytning til arbeidsplassen.

Mannen hevdet å ha blitt trakassert med ytringer om hans hudfarge og etniske bakgrunn. Han hevdet videre at hans sjef som hadde vært vitne til flere av utsagnene, ikke i tilstrekkelig grad hadde prøvd å avverge eller stanse trakasseringen.

Ombudet tok stilling til om mannen var utsatt for trakassering, og om arbeidsgiveren hadde brutt sin plikt til å stanse trakasseringen. Ombudet la til grunn at spørsmålet om trakassering omfatter både utsagn som fremsettes av ledelse og kollegaer, samt andre uttalelser i påhør av hans sjef.

I vurderingen av om forhold kan karakteriseres som trakassering, skal det legges betydelig vekt på fornærmedes subjektive opplevelse av handlingen. Utsagnene som viste til klagers hudfarge og etniske opprinnelse var av en slik karakter at mannen oppfattet det som trakassering. Ombudet fant at det var grunn til å tro at trakassering hadde funnet sted etter diskrimineringsloven § 5 første ledd. At klager skulle ha opptrådt uansvarlig og provoserende ovenfor kollegaer og ledelse, kunne ikke unnskylde trakasseringen. Forbudet mot trakassering gjelder uansett.

Ombudet fant ingen holdepunkter som tilsa at arbeidsgiveren tok tak i de trakasserende episodene. Arbeidsgiveren hadde handlet i strid med diskrimineringsloven § 5 tredje ledd, ved å ikke ha forebygget eller søkt å hindre trakassering på arbeidsplassen.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Saksnummer: 07/1474
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 5 første og tredje ledd

Les hele uttalelsen her.