Norges Handikapforbund (NHF) klaget inn seks restauranter i Trondheim for manglende tilgjengelighet for rullestolsbrukere. Ombudet har konkludert med at fire av disse ikke oppfyller kravene om universell utforming.

Henvendelsen gjaldt seks restauranter og serveringssteder beliggende i samme område. NHF mener at disse bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, da blant annet adkomst til deler av lokalene og handikaptoalettene er via trapper. Restaurantene har løse skinner som legges ut ved behov. NHF mener at dette ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Restauranter og serveringssteder er virksomheter som er rettet mot allmennheten og dermed omfattet av plikten til universell utforming. Ombudet vurderte om hver av disse restaurantene tilfredsstilte kravet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Ombudet konkluderte  med at fire av disse restaurantene ikke oppfyller diskriminerings- og tilgjengelighetslovens plikt til å sikre universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Dette var også tilfellet for de siste to restaurantene, men på grunnlag av redegjørelse og dokumentasjon fra innehaver, konkluderte ombudet med at en utbedring av lokalene vil være uforholdsmessig byrdefullt på det nåværende tidspunkt.

 

Se uttalelse i saken om Peppes Pizza.
Se uttalelse i saken om Ajo Tapas Bar og Fuego.
Se uttalelse i saken om Choco Boco. 
Se uttalelse i saken om Barrmuda og Dråpen

 

Saksnr;    09/357, 09/358, 09/359, 09/360, 09/361 og 09/363
Diskr.grunnlag; Nedsatt funksjonsevne
Lovanvendelse; Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9