Inngangen til virksomheten manglet rampe og høyde på dørstokk var betydelig mer enn 2 cm.

Norges Handikapforbund (NHF) hevdet at virksomheten ikke oppfylte de lovpålagte kravene til universell utforming. Det ble påpekt at inngangen til virksomheten besto av en trapp, og at det fantes en dørstokk som var betydelig høyere enn 2 cm.

Dette er forhold som hindrer rullestolbrukere i å ta seg inn i bygningen uten assistanse fra andre.

Virksomheten har ikke fremlagt opplysninger som tilsier at det vil være en uforholdsmessig byrde for virksomheten å tilpasse seg kravene om universell utforming.

Virksomheten har til tross for gjentatte purringer ikke i tilstrekkelig grad bidratt til sakens opplysning, og ombudet konkluderte på bakgrunn av det materiale som var fremlagt.

Ombudet konkluderte med at virksomheten ikke overholder plikten til universell utforming.

Saksnr; 09/434
Lovanvendelse; Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Hele uttalelsen, datert 06.03.2010:

SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handicapforbund Frøya og Hitra ved Frode Hermansen av 18. februar 2009.

Hermansen mener Hitra turistservice ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi publikumsinngangen mangler rampe og fordi høyden på dørstokk er betydelig mer enn 2 cm. Hermansen klager i tillegg på andre forhold som ikke er relevante i denne saken.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Hitra turistservice bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på denne plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Hitra turistservice mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudets presentasjon av sakens bakgrunnbygger på den skriftlige redegjørelsen fra partene i saken.
Norges Handicapforbund Frøya og Hitra ved Frode Hermansen viser i sin klage til flere forhold vedrørende Hitra Turistservice som grunnlag for sin påstand om manglende utforming:

  • Publikumsinngangen mangler rampe
  • Dørstokken ved publikumsinngangen er høyere enn 2 cm
  • Rampen til inngangen for ansatte mangler gelender og snuplass
  • Inngangen til toalettet har rampe med kant over 2 cm høy stigningsgrad, samt manglende sklisikring og gelender. 

Hitra turistservice ved Astri Thams har kun besvart én av ombudets gjentatte henvendelser for å få saken opplyst.

Hitra turistservice anfører at de er i ferd med å prosjektere et nytt bygg/tilbygg til eksisterende bygning, og at det vil være tilpasset kravene til universell utforming. Det opplyses verken om hva som vil bli endret eller tidsrammen for byggeprosessen.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten, skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig kan benytte disse. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Hitra turistservice er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Hitra turistservice har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Virksomhetens ansvar for å sikre universell utforming

I denne saken er flere forhold klaget inn for ombudet. Det er virksomheten som er pliktsubjekt når det gjelder plikten til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er de deler av virksomhetens funksjon som er rettet mot allmennheten, som må tilfredsstille kravene til universell utforming.

Hermansen har klaget på publikumsinngangen, ansatteinngangen og inngangen til toalettet. Hitra turistservice er imidlertid ikke pliktig til å universelt utforme inngangen for de ansatte etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, ettersom dette ikke er en del av virksomheten rettet mot allmennheten.

Videre fremkommer det at Statens veivesen leier toalettet av Hitra turistservice. Ansvarlig for å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 er virksomheten, og ikke eier av bygningen. Det er dermed veivesenet, og ikke Hitra turistservice som er pliktige å tilpasse toalettet kravene til universell utforming.

Ettersom innklagete i saken er Hitra turistservice, vil ombudet i denne saken kun ta stilling til om publikumsinngangen til Hitra turistservice er universelt utformet.

Er inngangspartiet til Hitra turistservice universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om inngangspartiet til Hitra turistservice tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Hermansen har vist til at publikumsinngangen ikke er universelt utformet fordi høydeforskjellen er utlignet med trapp og ikke rampe. I tillegg har døren dørstokk med høyde over 2 cm.

Når høydeforskjellen er utlignet med kun en trapp, er dette i strid med kravet til universell utforming, da bygget er utilgjengelig for rullestolbrukere. Når det gjelder dørstokk med høyde over 2 cm anfører Hermansen at dette er til hinder for tilgjengeligheten. Dette er ikke imøtegått av Hitra turistservice.

Hitra turistservice har kun besvart en av ombudets henvendelser. Hitra turistservice benekter  ikke klagers påstander, men viser til at de er i ferd med å prosjektere et nytt bygg/tilbygg som vil tilfredsstille kravene til universell utforming.

Ombudet har bedt om utfyllende informasjon om tilbygget og purret i brev av 11. juni, 8. juli og 15. desember 2009, herunder spesifikasjoner for planlagte utbedringer av lokalene og hvordan disse er i forhold til lovens krav, samt en forpliktende tidsplan for utbedringene. Ombudet har ikke mottatt informasjon som etterspurt.

Ombudet understreker dessuten at det er hovedløsningen som skal være universelt utformet. Det er ikke i samsvar med lovens krav dersom kun et tilbygg er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, dersom ikke hovedløsningen er universelt utformet.

Ombudet legger derfor til grunn klagers beskrivelse av inngangspartiet og konkluderer med at det ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Vil krav om universell utforming være en uforholdsmessig byrde?

Det er den innklagete virksomheten som må sannsynliggjøre at det vil være en uforholdsmessig byrde å oppfylle krav om universell utforming. Det er ikke gitt noen opplysninger fra Hitra turistservice om at det ville være tilfelle.

Ombudet legger  dermed til grunn at det ikke er en uforholdsmessig byrde for virksomheten å sikre universell utforming.

Konklusjon

Hitra turistservice handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved at inngangspartiet ikke er universelt utformet. Ombudet ber om tilbakemelding innen 1. Mai 2010 om hvilke tiltak Hitra turistservice vil iverksette, og når tiltakene er planlagt ferdigstilt.