Vivikes på Storo storsenter utbedret prøverommene og butikklokalet på Storo storsenter etter en klage fra Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta.

Ombudet fant derfor at det diskriminerende forholdet var opphørt, og at butikken ikke brøt loven.

Saksnummer: 10/1999
Lov: DTL § 9
Dato: 17. november 2010

UTTALELSE I SAK- BUTIKK HAR GJENNOMFØRT TILTAK FOR ØKT TILGJENGELIGHET (UNIVERSELL UTFORMING)

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage på klesbutikken Vivekes på Storo storsenter den 1. august 2010. Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta mente at det var vanskelig for rullestolbrukere å bruke butikkens prøverom, og at det var alt for trangt mellom butikkhyllene til å komme frem til prøverommene. Klager mente Vivikes manglende tilgjengelighet var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Virksomheten har erkjent at det på klagetidspunktet var trangt mellom butikkhyllene, men har forklart dette med at det foregikk en ombygging til ny butikk. Butikkledelsen viser til at Vivikes åpnet ny butikk i nye lokaler 10. august 2010. I denne butikken er det ca 90 cm mellom hyllene, og prøverommene er ca 1x1 m.

Klager har i ettertid vært på befaring i butikken, og mener det nå er bedre plass i butikken, og mulig for rullestolbrukere å komme inn i prøverommene.
Ombudet konkluderer derfor med at det påklagde forholdet ikke lenger er i strid med
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Ombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.