Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til klage av 20. august 2009 fra Norges Handikapforbund (NHF) Steinkjer.

NHF ønsket at Likestillings- og diskrimineringsombudet skulle vurdere om inngangspartiet til butikken Steinkjer Reisebyrå AS var i samsvar med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. NHF dokumenterte overfor ombudet at inngangspartiet til Steinkjer Reisebyrå AS bestod av en trapp som hindret tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Steinkjer Reisebyrå AS har utbedret de påklagede forholdene ved å etablere en rampe ved inngangspartiet, og dokumentert dette overfor ombudet.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Steinkjer Reisebyrå AS dokumenterer ved fotografier mottatt 4. Mars 2009 at det er foretatt utbedringer av inngangspartiet. Det er nå etablert en rampe som etter ombudets vurdering sikrer tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, og en eventuell diskriminering har med dette opphørt.  

Ombudet finner på bakgrunn av dette ikke grunn til videre behandling av saken.

Konklusjon

Saken henlegges.

Klageadgang

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra Steinkjer Reisebyrå AS har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

Saksnummer: 09/1754