Ombudet fant at klesforretningen Jack & Jones ikke er universelt utformet.

Foran inngangsdøren er det et trappetrinn, som gjør det umulig for rullestolbrukere å komme inn i butikken på egenhånd.

Ombudet har gjentatte ganger forsøkt å få en redegjørelse fra ledelsen ved Jack & Jones, uten at butikken har svart på ombudets henvendelser. Ombudet fant derfor at Jack & Jones ikke har sannsynliggjort at det vil være uforholdsmessig inngripende å utbedre inngangspartiet.

Saksnummer: 09/46
Diskrimineirngsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne
Dato: 27. september 2010

Spørsmål om universell utforming av Jack & Jones på Stortorvet

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handikapforbund (NHF) 7. januar 2009.

NHF mener Jack og Jones på Stortorvet i Oslo ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi butikkens inngangsparti er utformet på en måte som gjør den utilgjengelig for rullestolbrukere.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Jack & Jones bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler på Stortorvet i Oslo jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd. Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Jack & Jones  mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Inngangspartiet til Jack & Jones på Stortorvet i Oslo består av en trapp med flere trappetrinn. NHF klaget på dette til ombudet den 7. januar 2009, og viste til at det er umulig for rullestolbrukere å komme inn i butikken. Ombudet har henvendt seg til butikken flere ganger, og bedt om redegjørelse. Ombudet har enda ikke fått svar fra Jack & Jones..

Partenes syn på saken

NHF viser til at butikkens hovedinngang i liten eller ingen grad kan brukes av rullestolbrukere, og bevegelseshemmede grunnet trappen foran døren. NHF mener butikken med relativt enkle midler, kunne gjort noe med dette.
Jack & Jones har ikke svart på ombudets henvendelser.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. En butikk, som Jack & Jones retter seg mot allmennheten. Jack & Jones har derfor en plikt til å sikre at butikken gjøres universelt utformet. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Jack & Jones er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten ( i dette tilfellet kunder ) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens lokaler.

Er Jack & Jones universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om Jack & Jones tilfredsstiller kravet til universell utforming. Ombudte har vært på befaring, og sett på inngangspartiet til Jack & Jones på Stortorvet. Foran hovedinngangen er det en trapp, som gjør det umulig for rullestolbrukere å komme inn i butikken uten hjelp. Det er heller ikke montert noen rampe, eller andre løsninger ved hovedinngangen. Jack & Jones er derfor ikke universelt utformet.

Jack & Jones har ikke svart på ombudets henvendelser, til tross for flere purringer fra ombudet. Ombudet går derfor ikke inn i vurderingen av om utbedring av inngangspartiet vil være uforholdsmessig byrdefullt for Jack & Jones.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Jack & Jones handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, på grunn av manglende universell utforming av butikken. Ombudet ber om en tilbakemelding innen [dato] på om Jack & Jones vil rette se etter ombudets uttalelse.

Dersom Jack & Jones ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Jack & Jones ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.