Ombudet fikk flere klager på tilgjengeligheten til Postens tømmepostkasser flere steder i Oslo forrige vinter.

Klagene gikk på manglende snørydding foran postkassene, og hvordan noen av postkassene var plassert.

Ombudet vurderte ikke nivået på snøryddingen sist vinter fordi Posten har lovet å skjerpe rutinene på snøryddingen kommende vinter. Ombudet la dette til grunn, men understreket at det kan bli aktuelt å gjenoppta saken dersom nivået på snøryddingen foran postkassene ikke holder et tilstrekkelig nivå kommende vinter.

Når det gjaldt plasseringen av tømmepostkassene flyttet Posten en av postkassene ned, slik at den ble tilgjengelig for rullestolbrukere. Posten ville også se om de kunne flytte den andre postkassen som var påklaget til et mer egnet sted. På bakgrunn av dette fant ombudet at Posten ikke brøt plikten til universell utforming.

Saksnummer: 09/428
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Dato: 17. november 2010

TILGJENGELIGHET TIL POSTKASSER I OSLO

Ombudet viser til klager på manglende tilgjengelighet til Postens tømmepostkasser i Oslo av 25. januar 2010 0g 10. mai 2010. I begge brevene viste klager viste til at dårlig snørydding forrige vinter gjorde tilkomst til postkassene vanskelig. Klager viste også til at det var vanskelig for rullestolbrukere å nå tømmepostkassen ved Bogstad camping fordi den er plassert for høyt oppe.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Posten Norge ikke bryter plikten til å sikre tilgjengelighet til tømmepostkassene i Oslo, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnden innen tre uker fra det tidspunkt Samferdselsetaten mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klager på Posten Norge den 25. januar 2010 og 10. mai 2010. Klagene var fra samme person. Klagene gjaldt manglende snørydding foran Postens tømmepostkasser ulike steder i Oslo vinteren 2009/2010. Klager viste også til at det var umulig for rullestolbrukere å nå opp til postkassen ved Bogstad camping i Oslo. I ettertid har klager også vist til at det er svært vanskelig for rullestolbrukere å nå opp til postkassen ved Meny butikken ved Rastafaret 6 i Lørenskog.

Posten Norge har vist til at som hovedregel er snørydding utenfor Postens lokaler, eller utenfor tømmepostkassene del av kommunalt/og eller gårdeiers ansvar. Posten har likevel rutiner som går ut på at snørydding skal være utført snarest mulig etter snøfall, og senest i god tid før postlevering/henting og før kontorets åpningstidspunkt. Posten viser til at når det gjelder den konkrete tømmepostkassen i Arnebråtveien, vil Posten følge opp at snørydding skjer med forsvarlig standard kommende vinter. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil Posten fjerne den aktuelle tømmepostkassen, og henvise kundene til nærmeste innleveringspunkt for brev.

Videre anfører Posten at tømmepostkassen ved Bogstad camping nå er plassert på et rekkverk ved inngangen til resepsjonen til campingplassen. Kassen er nå senket med nødvendige 40 cm etter anvisning fra klager. Han kan nå denne gjennom bilvinduet.

Når det gjelder tømmepostkassen ved Meny- butikken på Rasta, viser Posten til at det ikke er mulig å senke postkassen lengre ned, fordi den er plassert på en trevegg. Posten vil imidlertid kontakte gårdeier for å se om det finnes et mer egnet sted til postkassen.

Posten viser til at de bestreber seg på å plassere tømmepostkassene slik at de er sentralt og lett tilgjengelig plassert i områder med gode atkomstmuligheter, og med innkastluke tilpasset rullestolbrukere.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Klagene på manglende snørydding ved ulike tømmepostkasser i Oslo er fra sist vinter. (2009/2010) Det er vanskelig for ombudet å ta stilling til om snøryddingen faktisk var mangelfull i fjor. Posten har forsikret at det kommende vinter, i større grad  vil bli ryddet bort snø bort fra steder hvor tømmepostkassene er plassert. Ombudet legger dette til grunn, og er tilfreds med at Posten har bestemt seg for en bedre oppfølging av snøryddingen ved tømmepostkassene kommende vinter. Ombudet går ikke nærmere inn på dette, men understreker at det kan bli aktuelt å gjenoppta denne saken, dersom det viser seg at snørydding ved ulike tømmepostkasser i Oslo likevel er mangelfull kommende vinter.

Posten har også flyttet tømmepostkassen ved Bogstad camping 40 cm ned, slik at klager kan nå denne fra bilvinduet. På bakgrunn av dette finner ombudet at dette påklagde forholdet ikke lenger er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Konklusjon

Posten Norge handler ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Ombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.


***

Når det gjelder tømmepostkassen i Rastafaret i Lørenskog oppfordrer ombudet Posten til å finne et mer egnet sted for postkassen snarest mulig. Postkassen bør installeres et sted hvor også rullestolbrukere kan nå den. Ombudet oppfordrer Posten til å gå i dialog med klager om hvor langt postkassen bør flyttes ned.

Ombudet ber om tilbakemelding fra Posten på om postkassen ved Rastafaret i Lørenskog vil bli flyttet. Ombudet ber om svar innen 12. desember 2010.