Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. august 2009 fra Norges Handikapforbund Steinkjer og Omegn.

Klagen gjelder manglende tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne til butikken M. Schei Sko og Manufaktur.

Eier av virksomheten, Brit Schei Kiddell, opplyser i e-post av 4. februar 2010 at inngangspartiet til butikken nå er utbedret. Kiddell sendte et bilde til ombudet den 8. februar 2010 som dokumenterer at det er satt opp en rampe ved inngangen til butikken. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner dermed ikke grunn til videre behandling av klagen, og henlegger saken, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje punktum.

Likestillings- og diskrimineringsombudets henleggelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, fjerde punktum. Fristen for å klage er tre uker fra mottakelsen av henleggelsen, se vedlagte veiledning.

Sakens bakgrunn

Norges Handikapforbund (NHF) Steinkjer og Omegn henvendte seg til ombudet i e-post av 20. august 2009. Forbundet klaget over utilgjengelig inngangsparti til butikken M. Schei Sko og Manufaktur i Steinkjer. Det var trapper ved inngangen til butikken, som NHF mener utgjør et hinder for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Ombudet mottok en e-post fra Brit schei Kiddel, som eier  M. Schei Sko og Manufakturs, 4. februar 2010. I e-posten opplyser Kiddell at inngangspartiet er utbedret. Det er nå satt opp en rampe ved inngangen. Dette fremgår også av vedlagt bilde av rampen sendt ombudet i e-post av 8. februar 2010.

Rettslig grunnlag

Hovedregelen er at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ferdigbehandle en klage på diskriminering ved å gi en uttalelse om diskriminering har skjedd eller ikke. Etter diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje punktum kan ombudet likevel henlegge en sak ”[…] dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling”.

Begrunnelse for henleggelsen

Inngangspartiet til M. Schei Sko og Manufaktur er nå utbedret etter at det er satt opp en rampe utenfor butikken. Inngangspartiet utgjør derfor ikke lenger et hinder for fremkommeligheten til personer med nedsatt bevegelsesevne. Ombudet anser at eventuell diskriminering med dette har opphørt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner ikke grunn til videre behandling av saken. Saken henlegges derfor etter diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd, tredje punktum.

Saksnummer: 09/1753