09/1948 Kringsjå skole bryter plikten til å sikre universell utforming av skolebygningen

Kringsjå skole ble klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet for manglende universell utforming av skolebygningen.

Klagen gjaldt forflytning mellom etasjene i skolebygget for bevegelseshemmede. Skolen har en heis som går fra inngangsplanet til annen etasje i skolebygget, men heisen er låst. Nøkkel til heisen må etterspørres via skolens intercomanlegg.

Klager mente at skolen ikke hadde oppfylt plikten til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 så lange heisen ved skolen er låst for allmenn bruk. Skolen mente at plikten til universell utforming var oppfylt ved at de hadde installert heis som sikret tilgjengelighet til hele bygget.

Ombudet konkluderte med at heisen ikke er en universelt utformet løsning så lenge det er nødvendig å be om bistand via intercomanlegget for å få tilgang til heisen. I uttalelsen viser ombudet til tidligere saker som fastslår at det er et grunnleggende prinsipp for universell utforming at alle skal få tilgang uten særskilt hjelp fra andre.

Løsninger som forutsetter bistand fra ansatte vil derfor ikke anses som en universelt utformet løsning etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Saksnummer: 09/1948
Lovhjemmel: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, jf. § 9 fjerde ledd.