Sykepleierforbundet hevdet at Sykehuset Innlandet handlet i strid med likestillingsloven ved å pålegge deltidsansatte betydelig flere kortvakter enn dem i hele stillinger.

Fordi det nesten bare er kvinner som jobber deltid, og at en slik organisering av arbeidsdagen stort sett finnes i kvinnedominerte yrker, mente forbundet bruken av kortvakter representerte en indirekte diskriminering av kvinner.

Sykehuset avviste at de handlet i strid med likestillingsloven. Sykehuset viste til at det ikke var noen markant statistisk forskjell mellom kjønn når det gjaldt fordelingen av kortvaktene.

Sykepleierforbundet viste til at kortvaktene oppleves som en ulempe for de ansatte fordi det medfører flere oppmøter og reduserer muligheten for den enkelte til å ta ekstravakter og dermed oppnå full stilling. Sykehuset viste på den annen side til at det er ansatte som på grunn av helsemessige/familiemessig grunner ønsker å arbeide kortere enn normalvakten.

Ombudet fant ikke grunn til å ta stilling til om deltidsansatte kvinner stilles dårligere enn heltidsansatte, da praksisen uansett ikke har en kjønnsskjev virkning. Det var i hovedsak kvinner som jobbet ved sykehuset, både i heltids- og deltidsstillinger.

Ombudet konkluderte på denne bakgrunn med at Sykehuset Innlandet ikke handlet i strid med likestillingsloven § 3. Ombudet oppfordret allikevel Sykehuset Innlandet til å gå i dialog med Sykepleierforbundet for å gi flere ansatte rett til heltidsstilling.

Ombudet la til at det er utenfor ombudets mandat å ta stilling til om tildelingen av vakter er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av deltidsansettelse i arbeidsmiljøloven § 13-1(3).

Saksnummer: 08/1660
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Ombudets uttalelse, datert 30. juni 2010;

Spørsmål om diskriminering av deltidsansatte ved sykehus på grunn av kjønn

Sakens bakgrunn

Ombudets framstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Saken gjelder spørsmål om diskriminering av deltidsansatte kvinner ved Medisinsk Sengepost 1 Elverum og Kirurgisk Dagbehandling Hamar. Med deltidsansatte menes ansatte med varierende stillingsprosent, men alle under 100 %. Turnusen har blitt omarbeidet i forbindelse med innsparinger. Turnusene inneholder mange såkalte ”kortvakter” for å dekke bemanningsbehovet på avdelingen. Med kortvakter menes vakter som er kortere enn gjennomsnittlig daglig arbeidstid. Det vil si under 7,5 timer.

Sykehuset Innlandet HF har lagt fram følgende oversikt over ansattes stillingsprosent:

Sykepleiere ansatt i SI HF,
Divisjon Elverum-Hamar 
Totalt Menn Kvinner
Antall i 100 % stilling 225 31% 9% 91%
Antall i 75-99 % stilling 277 38% 8% 92%
Antall i mindre enn 75 % stilling 231 32% 7% 93%

Tabellen viser at 70 % av de ansatte sykepleierne i divisjonen jobber deltid (mindre enn 100 %). Av disse jobber 8 % menn og 92 % kvinner i stilling mellom 75-99 % og 7 % menn og 93 % kvinner i stilling mindre enn 75 %. Av de 733 sykepleierne som jobber i divisjonen er 92 % kvinner og 8 % menn.

Sykehuset har også lagt fram følgende oversikt over hvor mange av de kvinnelige og mannlige sykepleierne som jobber i ulike stillingsstørrelser:

Sykepleiere ansatt i SI HF,
Divisjon Elverum-Hamar
Antall kvinner Antall menn
Antall i 100 % stilling

204

30%

21

34%
Antall 75-99 %

254

38%

23

38%

Antall i mindre enn 75 % stilling

214

32%

17

28%

672

61

På Kirurgisk dagbehandling på Hamar jobber det kun kvinner. Totalt jobber det syv sykepleiere i enheten, to i 100 % stilling, fem i 75 % stilling og én i 50 % stilling. De deltidsansatte har fire, fem vakter på seks timer over en periode på fire uker, det vil si omtrent én kortvakt i uka. De to som jobber heltid i enheten er avdelingssykepleier og en tidligere avdelingssykepleier. Tidligere var dette to enheter (gastrolab og dagkirurgisk) som ble slått sammen til én enhet. Hun som den gang var avdelingssykepleier fikk beholde sine arbeidsvilkår. Kortvaktene er fordelt blant de andre ansatte som alle jobber deltid.

Medisinsk sengepost 1, Elverum, har totalt 37 ansatte, syv av de ansatte har 100 % stilling. Alle disse er kvinner. Av 30 ansatte med stillingsbrøker mellom 14,79-95 % er fire menn i 75 % stilling. En kortvakt er på minimum 6,25 timer i denne enheten. Både de i heltids- og de i deltidsstillinger jobber kortvakter, men deltidsansatte jobber flere kortvakter i turnusperioden. Begrunnelsen er at det er behov for færre kortvakter for å sikre heltidsansatte i gjennomsnitt 35,5 timers arbeidsuke enn det er for deltidsansatte som arbeider færre timer per uke for å få turnusperioden til å gå opp.

Norsk Sykepleierforbund har sendt ombudet turnusplan for september 2008 for Elverum 1 sengepost og turnusplan for høsten 2007 for Hamar Kirurgisk Dag Enhet. Der går fram hvor mange kortvakter den enkelte ansatte har hatt i perioden.

Norsk Sykepleierforbund opprettet klagesak hos ombudet 24. november 2008.

Partenes syn på saken

Norsk Sykepleierforbund:

Sykepleierforbundet mener Sykehuset Innlandet handler i strid med likestillingsloven ved å pålegge deltidsansatte betydelig flere kortvakter enn de i hele stillinger. Fordi det nesten bare er kvinner som arbeider deltid, og at en slik organisering av arbeidsdagen stort sett finnes i kvinnedominerte yrker, mener sykepleierforbundet bruken av kortvakter kan være indirekte diskriminering av kvinner.

Den gjeldende turnus på Medisinsk Sengepost 1 Elverum omfatter tjuesyv stillinger, som til sammen utgjør 19,67 årsverk. Fem stillinger er 100 % eller tilnærmet 100 %, fjorten stillinger er 75 % eller tilnærmet 75 %, seks stillinger er 50 % og to helgestillinger er 15 %.

Ved Kirurgisk Dagbehandling Hamar er det to 100 % stillinger, fem 75 % stillinger og en 50 % stilling. Her har de med 75 % stilling fått tildelt ti kortvakter hver, mens den i 50 % stilling og de i 100 % ikke har noen. Enheten er ikke åpen i helger, og det er dermed ikke behov for et visst antall ansatte for å dekke helger.

De ansatte i 50 % -stillinger har en betydelig større andel kortvakter enn dem med 100 % stilling. Antall kortvakter for de med 50 % stilling er fra ni-seksten vakter fordelt over ni uker for fem av de seks i 50 % stilling. Den siste stillingen på 50 % har fem kortvakter. Av de fjorten som har ca. 75 % stilling har tre stillinger ni eller ti kortvakter. De øvrige har fra null til tre kortvakter. Av de med 100 % har fire stillinger null kortvakter, én stilling har tre kortvakter.

I forbindelse med innsparinger og nedbemanninger øker antallet deltidsstillinger til tross for at sykehuset har en målsetting om å redusere bruk av deltid. Det er til stor frustrasjon for de ansatte da den økte bruken av deltidsansatte reduserer muligheten for hel stilling.

Sykehuset Innlandet HF sammenlikner mannlige og kvinnelige sykepleiere for å finne ut om det er forskjeller og diskriminering innenfor samme yrkesgruppe. Det har ikke vært Sykepleierforbundets utgangspunkt. Det riktige er å sammenlikne alle ansatte og deretter finne ut om det er forskjeller mellom menn og kvinner. Som det går fram av sykehusets redegjørelse til ombudet, jobber 70 % av ansatte sykepleiere deltid. Ca. 92 % av disse er kvinner. Sykepleierforbundet har ikke tall der menn og kvinner generelt sammenliknes. Med utgangspunkt i tallmaterialet for sykepleierne, som er den største gruppen arbeidstakere, antar Sykepleierforbundet at det forekommer indirekte diskriminering av kvinner ved divisjon Elverum-Hamar.

Sykepleierforbundet tviler ikke på at det er ansatte som av helsemessige og/eller familierelaterte årsaker som ønsker å jobbe kortere vakter enn normalvakt og av samme grunn deltid. Likevel tilbys relativt få 100 % stillinger. Regelverket gir adgang til å søke permisjon fra deler av stillingen for en periode for eksempel når man har omsorg for små barn. Det er altså en påstand om at ansatte jobber såkalt frivillig deltid. Årsaken til at mange sykepleiere ”velger” å jobbe deltid kan like gjerne være en privatisering av ansvaret for belastende arbeidssituasjoner. NSF viser til sitt høringssvar til innstillingen fra Deltidsutvalget, NOU 2004:29. Turnusarbeid har påviselige negative helsemessige konsekvenser.

Sykehuset Innlandet HF:

Sykehuset Innlandet HF avviser at de handler i strid med likestillingsloven § 3 ved tildeling av kortvakter til sykepleiere.

Sykehuset Innlandet HF og Divisjon Elverum-Hamar er en kvinnedominert arbeidsplass. Flertallet av ansatte, både i heltids- og deltidsstillinger, er kvinner. Det gjelder spesielt innen pleiefaget.

Når det gjelder de særskilte seksjonene som det vises til i klagen, kan ikke sykehuset se at det i de vedlagte bemanningsplanene er noen markant statistisk forskjell mellom kjønn når det gjelder fordelingen av stillinger i ulike stillingsbrøker. Derfor er det ikke grunn til å si at det ene kjønn stilles dårligere enn det andre når det gjelder deltidsstilling.

Kortvaktene reflekterer seksjonenes behov for bemanning på ulike tider av døgnet. Å bemanne etter aktivitet er en fornuftig og økonomisk måte å spre ressursene på.

Divisjon Elverum-Hamar har stadig strengere krav til økonomistyring og budsjettkontroll fra foretaksledelsen. En konsekvens av det er at sykehuset ikke har mulighet til alltid å bemanne etter hva som passer den ansatte best, men må bemanne etter pasientenes behov og av hensyn til drift. Derfor brukes det noen steder blant annet kortere vakter og andre oppmøtetidspunkt enn det som er vanlig. En annen konsekvens er at det har blitt flere deltidsstillinger, særlig på pleieside, mens antall stillinger totalt går ned. Årsaken er at sykehuset trenger et visst antall personer for å dekke tjuefiretimers drift.

Sykehuset Innlandet HF har satt i gang et prosjekt for å se på utfordringen med å snu trenden tilbake til flere heltidsstillinger. Samfunnsmessig er det uheldig at det på kvinnedominerte arbeidsplasser er flere deltidsstillinger enn på typisk manndominerte arbeidsplasser. Sykehuset kan imidlertid ikke se at sykehuset internt i Divisjon Elverum-Hamar indirekte forskjellsbehandler kvinner og menn når det gjelder ansettelse i heltids- og/eller deltidsstillinger og heller ikke når det gjelder fordelingen av kortvakter.

At sykehuset har en praksis med tildeling av flere kortvakter til deltidsansatte enn til heltidsansatte er en påstand fra Norsk Sykepleierforbund. Det er også en påstand fra Norsk Sykepleierforbund at sykehusets bruk av ”kortvakter” stiller de ansatte dårligere enn ansatte som arbeider ”normalvakter” på syv og en halv timer. Kortvaktene er på mellom seks og syv og en halv time. Sykehuset vil presisere at det er ansatte som for eksempel på grunn av helsemessige og/eller familiemessige årsaker ønsker å arbeide kortere vakter enn normalvakten. Ofte jobber de av samme grunn deltid. Sykehuset påpeker at de ikke har fått formidlet misnøye fra ansatte på at kortvakter benyttes.

Sykehusets behov for relativt sett mange deltidsstillinger skyldes særlig at fast ansatte ikke ønsker å jobbe mer enn hver tredje helg. Det innebærer at sykehuset må ha flere deltidsstillinger enn hvis de fulgte arbeidsmiljølovens mulighet for arbeid annenhver helg. Sykehuset har lagt vekt på å imøtekomme krav fra Norsk Sykepleierforbund på dette punktet og dermed valgt å opprette flere deltidsstillinger.

Sykehuset mener at tallmaterialet viser at det ikke er noen markant forskjell i antall menn og kvinner som jobber deltid i forhold til antall kvinner og menn ansatt blant sykepleierne i divisjonen. På den bakgrunnen konkluderer sykehuset med at kvinnelige sykepleiere i divisjonen, spesielt i de omtalte enhetene, ikke diskrimineres når det gjelder tildeling av kortvakter.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1.

Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, eller setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn, jf. likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2. Adgangen til å gjøre unntak fra forbudet mot direkte diskriminering er svært begrenset. Vernet mot graviditetsdiskriminering i arbeidslivet er tilnærmet absolutt.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.

I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. likestillingsloven § 16.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Sykehuset Innlandet HF handler i strid med likestillingsloven ved tildeling av kortvakter.

Det første spørsmålet er om deltidsansatte er blitt behandlet dårligere enn heltidsansatte ved tildeling av kortvakter, og om forskjellsbehandlingen i så fall har sammenheng med kjønn.

I perioden ombudet har fått tilsendt oversikt over, er det gitt flere kortvakter til deltidsansatte enn ansatte i heltidsstillinger. Sykehuset hevder imidlertid dette er en påstand. Sykepleierforbundet viser til at såkalte kortvakter oppleves som en ulempe for ansatte fordi det medfører flere oppmøter og reduserer muligheten for den enkelte til å ta ekstravakter og dermed oppnå full stilling. Den økte bruken av deltidsansatte reduserer også muligheten for hel stilling ifølge forbundet. Sykehuset viser på den annen side til at det er ansatte som på grunn av helsemessige og/eller familiemessige årsaker ønsker å arbeide kortere vakter enn normalvakten. Årsakene til at kvinner jobber deltid er slik ombudet ser det, ulike. Arbeidstaker har i visse tilfeller rett til å kreve redusert arbeidstid av personlige grunner, slik Sykepleierforbundet påpeker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (4). Det må imidlertid etter denne bestemmelsen foretas en avveining mellom partene. Ombudet finner ikke grunn til å konkludere med om deltidsansatte kvinner stilles dårligere enn heltidsansatte, da praksisen uansett ikke har en kjønnsskjev virkning, jf. nedenfor.

En dårligere behandling av deltidsansatte kan i mange tilfeller føre til at kvinner kommer i en dårligere stilling enn menn, noe som etter omstendighetene kan være i strid med likestillingsloven.

I denne saken er det i hovedsak kvinner som jobber på sykehuset, både i heltids- og deltidsstillinger. Vilkåret om at bruken av kortidsvakter skal ramme langt flere kvinner enn menn er dermed ikke til stede, jf. EF-domstolens sak C-170/84 (Bilka-saken). Domstolen uttalte:

“If, therefore, it should be found that a much lower proportion of women than of men work full time, the exclusion of part-time workers from the occupational pension scheme would be contrary to article 119 of the treaty where, taking into account the difficulties encountered by women workers in working full-time, that measure could not be explained by factors which exclude any discrimination on grounds of sex.”

Det er et stort flertall kvinner i både heltids- og deltidsstillinger. Ombudet finner dermed uansett at kvinner ikke kommer i en dårligere stilling enn menn på denne arbeidsplassen.

Det er utenfor ombudets mandat å vurdere om tildelingen av vakter er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av deltidsansettelse i arbeidsmiljøloven § 13-1 (3).

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Sykehuset Innlandet HF ikke handler i strid med likestillingsloven § 3 ved tildeling av kortvakter.

***

Det er i hovedsak kvinner som er ansatt i deltidsstillinger. Ombudet anser dette for å være et strukturelt problem ut over den enkelte arbeidsplass.

Ombudet vil likevel oppfordre Sykehuset Innlandet HF til å gå i dialog med Sykepleierforbundet for å gi flere ansatte rett til heltidsstilling. Ombudet ber om tilbakemelding på om Sykehuset Innlandet HF vil følge ombudets oppfordring innen 31. august 2010.