Klagen gjaldt manglende tilgjengelighet for rullestolbrukere til konferansesenteret Ingeniørenes Hus i Oslo.

Inngangsparti, adkomst til møtelokaler og toalettene var ikke tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne. Bygningen er fra 1932 og verneverdig. Virksomheten er i dialog om løsninger som kan godkjennes, og har igangsatt et prosjekt for å undersøke mulighetene for utbedringer som kan sikre bedre tilgjengelighet. På bakgrunn av verneverdige hensyn og virksomheten økonomi kom ombudet frem til at det på nåværende tidspunkt vil være uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å sikre universell utforming.

Saksnummer: 10/320
Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Hele uttalelsen, datert 19.11.2010

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet bygger på partenes skriftlige redegjørelser i sin fremstilling av sakens bakgrunn.

Saken gjelder universell utforming av møtesenteret Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate 17 i Oslo. Bygningen er et ”funkisbygg” fra 1932 og står på Byantikvarens ”gule liste” over bevaringsverdige bygg i Oslo. De aktuelle lokalene til møtesenteret er leid ut til Eurest Personalrestauranter AS, som forestår drift og utleie til arrangementer.

Partenes syn på saken

Klager hevder at Ingeniørenes Hus ikke tilfredsstiller diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav til universell utforming. Det fremgår av klagen at det er to trapper for å komme opp til heisen, og plassering av bord og stol gjorde det vanskelig å benytte rekkverket. Videre må besøkende med nedsatt bevegelsesevne bli geleidet gjennom spisesalen og ut på kjøkkenet for å ta heisen opp til et lagerrom i annen etasje for så å komme ut i møtelokalet.

Ingeniørenes Hus AS har redegjort for saken på vegne av styret, eierne og Eurest Personalrestauranter AS. Ingeniørenes Hus AS viser til at det ved byggingen i 1932 var mer fokus på tidens arkitektur og ingeniørkunst enn tilgjengelighet, og erkjenner at bygget har svakheter med tanke på universell utforming. Det vises til at møtesenteret har mange trapper og sprang, og toalettfasilitetene er heller ikke tilfredsstillende.

Virksomheten har i 2009 i samarbeid med eierne, gjennomført et skisseprosjekt for oppgradering av bygget. En tilstandsvurdering med rapport er utarbeidet. Prosjektledelse, arkitekt og faglige rådgivere er engasjert. Prosjektet har konkludert med behov for en komplett oppdatering av bygget, med en kostnadsramme på 86 millioner kroner. Virksomheten viser videre til at kostnadsrammen er av en størrelse som ikke lar seg finansiere av det daglige driftsresultatet, derfor er eierne involvert og det arbeides nå med alternativer for finansiering av dette, og løsningene er under drøfting med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.

Ingeniørenes Hus AS anfører videre at de har fokus på universell utforming i forbindelse med den planlagte oppgraderingen. Adkomst, toalettfasiliteter og tiltak for personer med nedsatt syn eller hørselsevne er tatt med i betraktning. Virksomheten har også vedlagt tegninger fra skisseprosjektet som viser noen av disse tiltakene.

Virksomheten viser til at det per i dag er mulig med en rullestolinngang fra Arbins gate på forespørsel, men da må personalet bidra. Videre benyttes også heiser i nabobygget, Dronning Maudsgate 15, ved behov. Utover dette lar det seg ikke gjennomføre mindre tiltak for enkelte midlertidige løsninger.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som er rettet mot allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens tilbud og fasiliteter. Det er i utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne områder, innganger eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innenfor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Ingeniørenes Hus AS har ansvaret for møtesenteret Ingeniørenes Hus i Oslo, hvor det leies ut møtelokaler til konferanser og andre formål. En slik virksomhet er rettet mot allmennheten og har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens fasiliteter eller tilbud som benyttes av allmennheten på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, har tilgang.

Er Ingeniørenes Hus universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om Ingeniørenes Hus tilfredsstiller kravet til universell utforming. I denne saken erkjenner virksomheten at møtesenteret Ingeniørenes Hus ikke er universelt utformet.

Vil krav om universell utforming være uforholdsmessig?

Ombudet må derfor vurdere om det vil være uforholdsmessig byrdefullt å pålegge virksomheten å sikre universell utforming av møtesenteret nå.

Bygningen er fra 1932 og verneverdig, men virksomheten viser til at de er i dialog med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten om forskjellige løsninger. På bakgrunn av behandling av tidligere saker er ombudet kjent med at bygninger på Byantikvarens ”gule liste” er undergitt visse begrensninger i forbindelse med tiltak og inngrep som kan foretas for å sikre universell utforming.

Virksomheten viser videre til at møtesenteret har mange trapper og sprang, og ikke tilfredsstillende tilgjengelighet til toalettfasiliteter, noe som det også opplyses om ved utleie av lokalene. Av virksomhetens redegjørelse fremgår det at arbeidet med oppgraderingen av møtesenteret er godt i gang. Det foreligger et konkret skisseprosjekt for oppgraderingen av bygget. En tilstandsvurdering med rapport er allerede utarbeidet, og rådgivere er engasjert. Virksomheten har også fått utarbeidet plantegninger som blant annet viser plassering av rampe, løfteplattform, heis og handikaptoalett. Skisseprosjektet har anslått en kostnadsramme på 86 millioner kroner.

Ombudet mener at virksomheten har fremsatt en konkret plan for gjennomføring av oppgradering av bygget. Arbeidet er godt i gang, herunder også dialog og samarbeid med byantikvar og Plan- og bygningsetaten for å få godkjent de planlagte løsninger. Kostnadsrammen er av en slik størrelse at finansieringen riktignok vil kunne ta tid, men ombudet kan ikke se av virksomhetens redegjørelse at det er noen holdepunkter som tilsier at virksomheten ikke kommer til å gjennomføre den planlagte oppgraderingen.

Ingeniørenes Hus er et stort møtesenter som ligger sentralt i Oslo, og dermed vil en lengre tidsramme for å sikre universell utforming være uheldig. På denne ene siden vil besøkende med nedsatt funksjonsevne oppleve flere ulemper enn de ideelt sett burde i denne perioden. De stilles derfor dårligere enn andre besøkende. På den annen side vil et universelt utformet møtesenter være å foretrekke, fremfor at tilgjengelighet sikres ved hjelp av ulike mindre gode særløsninger.

I tillegg har de ved Ingeniørenes Hus forsøkt å tilrettelegge så langt som mulig for at for personer med nedsatt bevegelsesevne får tilgang gjennom en sideinngang, og ved hjelp av en heis i nabobygget. Som virksomheten selv erkjenner så er disse tiltakene verken tilfredsstillende eller å anse som universell utforming.

Ombudet ser imidlertid grunn til å påpeke at det er viktig at virksomheten ved utleie av lokaler er uttrykkelig oppmerksom på å opplyse om lokalenes beskaffenhet, frem til lokalene er universelt utformet. Videre er det også viktig at virksomheten påser og følger opp at møbler ikke plasseres slik at rekkverket ved trappene blir utilgjengelig.

På bakgrunn av dette mener ombudet at det på nåværende tidspunkt vil innebære en uforholdsmessig byrde for virksomheten å sikre universell utforming av møtesenteret.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Ingeniørenes Hus AS ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, da det på nåværende tidspunkt vil være uforholdsmessig å universelt utforme hele møtesenteret.

* * *
Ombudet vil imidlertid presisere at uttalelsen er basert på skisseprosjektet, herunder igangsatte og planlagte tiltak, som Ingeniørenes Hus AS har presentert overfor ombudet. Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget initiativ, dersom det senere viser seg at de presenterte og planlagte oppgraderingen og universell utforming av møtesenteret ikke har blitt fullført.

Ombudet kan også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

Ombudet ber om virksomhetens tilbakemelding på ombudets uttalelse innen 1. desember 2010.