En bedrift søkte om lagermedarbeider. Blant kriteriene i utlysningsteksten på finn.no var ”alder mellom 28-35 år” og ”flytende norsk”.

Etter oppfordring fra ombudet ble disse kriteriene fjernet. Annonsen inneholdt også en aldershenvisning ved at det stod ”dagens ansatte er i alderen 27-44 år”. Selv om det med dette ikke er satt absolutte alderskrav, mener ombudet at dette vil gi et signal til søkere om at bedriften foretrekker søkere i denne aldersgruppen.

Søkermassen vil dermed begrenses ved at kvalifiserte søkere utenfor den aktuelle aldersgruppen unnlater å søke. Ombudet fant at det ikke forelå saklige grunner for en slik aldershenvisning.

Ombudet varslet om adgangen til å fatte hastevedtak dersom bedriften ikke frivillig retter seg etter ombudets uttalelse, og det antas å medføre skade eller ulempe å avvente nemndas vedtak, jfr. diskrimineringsombudsloven §§ 4 og 7 annet ledd.

Bedriften fjernet aldershenvisningen og utvidet søknadsfristen. Ombudet avsluttet saken med dette.

Saksnummer: 10/1242
Diskrimineringsgrunnlag: alder
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 og § 13-2 første ledd bokstav a
Ombudets uttalelse av 20.07.2010

UTTALELSE OG VARSEL OM HASTEVEDTAK - UTLYSNINGSTEKST MED ALDERSREFERANSE

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til annonse på www.finn.no hvor Vinhuset søker etter lagermedarbeider til sitt lager i Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet fram til at annonseteksten til Vinhuset er i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 (1), jf. § 13-2 (1) bokstav a).

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra Vinhuset har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.


Det varsles samtidig om at ombudet vil vurdere å benytte sin adgang til å fatte hastevedtak, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, dersom ombudet ikke mottar en tilbakemelding innen 27. juli 2010 på om Vinhuset frivillig retter seg etter ombudets uttalelse.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tatt opp saken av eget tiltak, på bakgrunn av tips om Vinhusets annonse publisert på www.finn.no, jf. vedlegg. Vinhuset søker etter lagermedarbeider til sitt lager i Oslo. Blant kriteriene som var etterspurt i den opprinnelige annonsen var ”[a]lder mellom 28-35 år” og kandidaten måtte også kunne snakke ”flytende norsk”. Etter oppfordring fra ombudet er kriteriene fjernet. Ombudet ba i tillegg Vinhuset om å utvide søknadsfristen.

I annonsen går det fram at ”[d]agens ansatte er i alderen 27-44 år.” Søknadsfristen er fremdeles satt til 31. juli 2010.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med arbeidsmiljøloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 4.

Arbeidsmiljøloven § 13-1 (1) forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.

Forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, herunder utlysninger av stillinger, jf. arbeidsmiljøloven § 13-2 (1) bokstav a).

Ombudets vurdering

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslår at ordlyden i utlysningsteksten er i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 (1), jf. § 13-2 (1) bokstav a). Selv om det ikke er satt absolutte krav til alder i annonsen, vil en slik formulering som her er valgt, lede til noen av de samme resultater som den opprinnelige annonsen. Kandidater som ikke er i den aktuelle alder, vil ta aldershenvisningen som et klart signal om at Vinhuset foretrekker søkere i aldersgruppen 27 til 44 år. En slik annonse vil føre til at søkermassen begrenses, og at mange kvalifiserte søkere utenfor den aktuelle aldersgruppe vil unnlate å søke.

Ombudet kan ikke se at det finnes noen saklige grunner for den henvisning til alder som Vinhuset har i sin annonse.

Varsel om vedtak i hastesak

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ifølge diskrimineringsombudsloven § 4 første ledd fatte vedtak om retting eller stansing, dersom partene ikke frivillig retter seg etter ombudets uttalelse og det antas å medføre skade eller ulempe å avvente nemndas vedtak, jf. lovens § 7 andre ledd.

Diskrimineringsombudsloven §§ 4 og 7 andre ledd lyder som følger:

 § 4 Ombudets vedtak 
Dersom partene ikke frivillig innretter seg etter ombudets uttalelse, jf. § 3 tredje ledd, og det antas å medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas vedtak, kan ombudet treffe vedtak som nevnt i § 7.

§ 7 Nemndas vedtaksmyndighet. Pålegg om stansing, retting mv.
Nemnda kan med de unntak som følger av §§ 9 og 10 pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget.

Ombudet legger til grunn at det er sammenheng mellom betingelsene i utlysningsteksten og hvem som søker stillingen. Dersom ansettelsesprosessen gjennomføres til tross for en ulovlig annonse, er det sannsynlig at en rekke ellers kvalifiserte søkere ekskluderes. Ombudet varsler på den bakgrunn om at dersom tilsettingsprosessen fortsetter, ved at personer innkalles til intervju på bakgrunn av den foreliggende annonsen, vil ombudet vurdere å fatte vedtak om retting og stansing, jf. § 7.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber derfor om en tilbakemelding innen 27. juli 2010 på om Vinhuset vil:

1) stoppe ansettelsesprosessen og
2) annonsere stillingen ledig på ny med utvidet søknadsfrist, med vilkår som ikke diskriminerer på grunnlag av alder i strid med arbeidsmiljøloven

Dersom ombudet ikke mottar en tilbakemeling innen 27. juli 2010, legger ombudet til grunn at Vinhuset ”ikke frivillig retter seg etter ombudets uttalelse”. Ombudet vil etter dette vurdere enten å bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda eller, dersom dette ”antas å medføre ulempe eller skadevirkning”, selv fatte vedtak som nevnt i § 7.