10/2307: Annonsen om utleie av rom ikke brøt forbudet mot diskriminering

Ombudet kom til at en annonse på Finn.no om utleie av rom i leilighet til en muslimsk gutt/ mann ikke var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion i diskrimineringsloven § 4.

Ombudet konkluderte med at annonsen ikke brøt forbudet mot diskriminering da annonsen gjaldt leie av et rom i familiens leilighet og ikke en selvstendig boenhet. Det fremgår av lovens forarbeider at utleie av rom i bofellesskap anses som «personlige forhold».

Saksnummer: 10/2307.
Dato: 28. januar 2011
Lov: Diskrimineringsloven § 4.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Den 22. desember 2010 ble det lagt ut en annonse på Finn.no, om utleie av et rom i en leilighet på Rødtvedt i Oslo. Bad og kjøkken må deles med en muslimsk mann på 34 år, som allerede bor i leiligheten. På bakgrunn av dette ønsker utleier å leie rommet til en muslimsk gutt/ mann.

Advokat A mener at på samme måte som det er forbudt å annonsere etter ikke muslimske leietakere, så må det være i strid med diskrimineringsloven § 4 å stille et krav til religiøs bakgrunn ved utleie av leilighet. A anfører også at unntaket i diskrimineringsloven § 8 om positiv særbehandling ikke synes
anvendelig her.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven:

Diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold, jf § 3 første ledd første punktum.
Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. loven § 4 første ledd.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt over blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Likestillingsloven:

Likestillings_ og diskrimineringsombudet håndhever også likestillingsloven.

Lovens § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Ombudet skal imidlertid ikke håndheve loven når det gjelder ”familieliv og rent personlige forhold”, jf lovens § 2 annet ledd.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om annonsen på Finn.no om utleie av rom i bofellesskap bryter forbudet mot diskriminering på grunn av religion, jf diskrimineringsloven § 4.

Ombudet finner innledningsvis grunn til å presisere at diskrimineringsloven sondrer mellom utleie av en leilighet som er en selvstendig boenhet, og utleie av ett rom i et bofellesskap. Sistnevnte anses som et forhold innenfor privatlivet, og faller således utenfor lovens virkeområde.

Denne avgrensningen presiseres nærmere i lovens forarbeider, Ot.prp.nr.33 (2004‐2005) s. 204, heter det at:
”forhold innenfor boligens fire vegger [vil] typisk være unntatt fra
lovens virkeområde etter dette alternativet [personlige forhold],
eksempelvis utleie av rom i egen bolig.”

Avgrensningen kommer til anvendelse i det påklagede tilfellet, hvor badet og kjøkkenet i leiligheten skal deles med en muslimsk mann. Dermed vil dette utleieforholdet være av personlig art, og falle utenfor lovens virkeområde.

Ombudet vil videre understreke at vurderingen og konklusjonen ville vært den samme dersom utleier hadde annonsert etter en kristen gutt/mann som leietaker. Ombudet har blant annet i sak 09/03 gitt veiledning om at krav om at leietaker må være ”døpt og konfirmert i et kristent trossamfunn” for å kunne bo i et bokollektiv med fire andre, vil kunne anses som personlige forhold og
dermed falle utenfor lovens virkeområde.

Ombudet mener at denne annonsen også kan reise spørsmål om diskriminering på grunn av kjønn, da det søkes etter en mannlig leietaker. Likestillingsloven § 3 forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Videre sier § 2 annet ledd jf § 9 at ombudet ikke skal håndheve loven når det gjelder ”familieliv og rent
personlige forhold”.

På bakgrunn av dette har ombudet i sin praksis lagt til grunn at dersom enheten som leies ut er et rom i ens eget hus, eller dersom man skal dele kjøkken og bad med leietaker, kan utleier velge å foretrekke et av kjønnene. Da regnes leieforholdet som ”personlige forhold”. Ombudet vil imidlertid påpeke at det på den annen side vil det være i strid med likestillingsloven å ekskludere det ene kjønn dersom man leier ut en separat leilighet/hybel uten tilknytning til ens egen bolig.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at annonsen på Finn.no om utleie av rom i bofellesskap ikke er i strid mot forbudet mot diskriminering på grunn av religion, jf diskrimineringsloven § 4. Annonsen er heller ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, jf likestillingsloven § 3.