10/1672: Burger King i Tromsø har lagt frem konkrete planer for utbedring av inngangspartiet

Ombudet fant derfor at virksomheten ikke bryter plikten til universell utforming av inngangspartiet ved butikken, som består av en kant inni butikken. Burger King har gitt ombudet opplysninger om at det vil bruke et konkret tømrerfirma, og at arbeidet vil være ferdigstilt i juni 2011.

Saksnummer: 10/1672
Dato: 25. februar 2011.
Lov: DTL § 9

Uttalelse i klagesak - Utbedring av inngangsparti

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges
Handikapforbund (NHF) Tromsø av 13. september 2010.

NHF mener at Burger King i Storgata i Tromsø ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi inngangspartiet har tre trappetrinn, mangler elektrisk døråpner, samt gelender.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Burger King ikke bryter
plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler i Storgata jf.
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Vurderingen bygger på at virksomheten har konkrete planer om å utbedre inngangspartiet.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for
Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Burger King mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Ved inngangsdøren til Burger Kings butikk i Storgata i Tromsø, er det en trapp med tre trappetrinn. Døren har ikke elektrisk døråpner, og det er ikke installert gelender. NHF hevder at Burger King bryter plikten til universell utforming i DTL § 9, ved ikke å utbedre disse manglene.

Burger King har som følge av klagen innhentet tilbud fra Kvadro bygg AS på utbedring av inngangspartiet, og vil montere rampe ved trappen. Burger King har bestemt at Kvadro AS skal utføre følgende arbeid i mai 2011 med ferdigstillelse i juni 2011:

 • Fjerne eksisterende granitt/naturstein
 • Støpe rampe med stigning på 1:14. Rampen blir ca 8 m lang. Det lages større repos inn på trappen for å tilfredsstille krav.
 • Legge varmekabel i rampe og trapp/trappetrinn med sensor.
 • Legge fliser/stein på trapp/trappetrinn og rampe.
 • Montere dørpumpe på ytterdør med åpner på både innside og utside. 
 • Tømrer anbefaler også montert rekkverk, men dette er ikke inkludert i anbudet grunnet tidsmangel

Arbeidet vil komme på totalt 165.680 kroner.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell
utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomhetens lokaler. Det er i
utgangspunktet i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør
at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten,
se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den
positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt
at det særlig skal legges vekt på:

 1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer
  (nytte vs kostnad)
 2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
 3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
 4. virksomhetens ressurser
 5. sikkerhetsmessige hensyn
 6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten.

Ombudets vurdering

Burger King er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens
hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og
tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av
virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (butikkens kunder) på en
slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, får tilgang til virksomhetens lokaler. Plikten til universell utforming omfatter tilrettelegging av butikkens inngangsparti. Butikken har derfor en plikt til å sørge for at flest
mulig kan komme inn i butikken, uavhengig av funksjonsevne.

Det er uomtvistet at Burger King i dag ikke er universelt utformet. Foran inngangspartiet er det en trapp med tre trappetrinn uten rullestolrampe. Ombudet har fått dokumentert dette med fotografier. Burger King har også erkjent at lokalene ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. Det er heller ikke installert automatisk døråpner ved inngangsdøren.

Burger King har imidlertid vist til at butikken har konkrete planer om å utbedre inngangspartiet våren 2011 når snøen smelter. Arbeidet vil starte i mai, og antas ferdigstilt i juni 2011. Restauranten har innhentet detaljert arbeidsbeskrivelse fra Kvadro AS. Det skal monteres rullestolrampe med stigning 1:14, og det skal legges repos inn på trappen for å tilfredsstille krav i henhold til NBI. Det skal også installeres automatisk døråpner. Montering av rekkeverk er ikke tatt inn i anbudet, men ombudet anbefaler Burger King også å montere rekkverk ved inngangspartiet.

På bakgrunn av Burger Kings presentasjon av planlagte tiltak
mener ombudet at butikken på en tilfredsstillende måte vil sikre
universell utforming, herunder tilgjengelighet for allmennheten, når tiltaket
iverksettes. Dette vil skje på vårparten. Ombudet forutsetter at det endelige inngangspartiet vil være i tråd med veiledningene fra Standard Norge i NS 11001-1: 2009.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Burger King
ved gjennomføring av sine planer for heving av fortau ikke handler i strid med
kravet til universell utforming, jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet presiserer at uttalelsen er basert på igangsatte og planlagte tiltak som
Burger King har presentert overfor ombudet.

Ombudet ber Burger King gi tilbakemelding til ombudet når det planlagte arbeidet er gjennomført i juni. Burger King får frist ut juli 2011 til å gjennomføre planene.

Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget
initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at butikken ikke er i tråd med standarden universell utforming og butikkens fremlagte plan. Ombudet kan
også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda
har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

 25. februar 2011

 Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.