11/1534 Ble nektet parabolantenne

Et par henvendte seg til ombudet fordi de ikke fikk sette opp parabolantenne i boligsameiet deres. Paret mente seg diskriminert på grunn av etnisitet.

Paret hadde kurdisk bakgrunn. For å kunne orientere seg nyheter, landinformasjon og generell underholdning fra sine hjemland, satte paret opp en parabolantenne på terrassen sin. Husordensreglene for sameiet hadde et forbud mot å sette opp parabolantenner på eiendommen og paret fikk derfor beskjed om å fjerne parabolantennen. Forbudet var begrunnet i estetiske hensyn.

Saken reiste spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av språk og etnisitet. Ombudet la til grunn at paret på grunn av sitt språk og sin etnisitet kunne ha behov for nyheter, landinformasjon og underholdningsprogrammer fra sine hjemland, men at TV-mediet har fått mindre betydning med dagens internettmuligheter. Internett kan dekke både nyhets- og landinformasjon i tillegg til at underholdningsprogrammer vil være tilgjengelig på ulike nettsteder. Ombudet la til grunn at klagerne hadde internett-tilgang og at de uansett ville ha dette til en viss grad gjennom det lokale biblioteket sitt. Sameiets kabelleverandør var videre i ferd med å legge inn flere kurdiske kanaler i sitt tilbud. Ombudet anså også at estetiske hensyn må sees på som et saklig hensyn som må vektlegges i vurderingen.

Ombudet mente på bakgrunn av dette at paret ikke ble stilt særlig ufordelaktig ved å bli nektet å sette opp en parabolantenne på eiendommen sin i sameiet. Sameiets husordensregler var derfor ikke i strid med diskrimineringsloven § 4.

Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven § 4.

Saksnummer: 11/1534

Dato: 20. april 2012

 

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

X og Y kjøpte leilighet i Boligsameiet Z våren 2010. X og Y har bakgrunn fra Iran og Irak. For å kunne orientere seg om nyheter, landinformasjon og generell underholdning fra sine hjemland satt X og Y opp en parabolantenne på terrassen.

Husordensreglene for Boligsameiet har et forbud mot å sette opp blant annet parabolantenner på eiendommen. På denne bakgrunn fikk X og Y beskjed om at parabolantennen deres måtte fjernes. X og Y fjernet etter dette parabolantennen.

Alle leiligheter i sameiet er koblet til kabel-tv og har fiber- og telefonlinjer for internett-tilgang. Sameiets kabel-tv leverandør Romm AS, har forespeilet styret i sameiet at de snart vil tilby nye kanaler blant annet fra Iran og Irak. Det fremgår av Romm AS’ nettsider at selskapet allerede tilbyr Kurdistan TV.  

Partenes syn på saken

X ogY mener de blir diskriminert av Boligsameiet fordi de ikke får sette opp parabolantenne utenfor sin leilighet i sameiet.  

De opplyser at de er avhengige av parabolantenne for å få nyheter og landinformasjon fra sine hjemland. I tillegg ønsker de at deres barn på lik linje med andre barn skal få se barne-tv på sitt språk. Paret opplyser at de kjøpte leiligheten etter at megler opplyste at det sikkert var helt greit å sette opp en parabolantenne. De satte derfor opp en parabolantenne, noe styret i sameiet reagerte på. Klagerne opplyser at styremedlemmer ringte på døren deres flere ganger og at de følte seg truet til å fjerne parabolantennen. De forteller videre at styreleder nå nekter å snakke med dem om saken.  

X og Y opplyser at de med parabolantenne får inn mer enn 12 kurdiske kanaler, mens kabel-leverandøren kun tilbyr en kurdisk kanal og dette også medfører en økonomisk belastning.  

Klagerne har også vist til X er gravid og sykemeldt og at hun av den grunn ikke kommer seg til alternative steder for å få sett TV på morsmålet.

Klagerne skriver at deres parabolantenne er liten og derfor ikke sjenerende. De mener også at man eventuelt kan løse saken ved at noen i borettslaget spleiser på en parabolantenne på taket.

X og Y har også redegjort for at de mener styret i sameiet behandler dem dårlig uansett hva de gjør. Styret har ikke godkjent en levegg de har satt opp, noe som resulterte i at de måtte rive og sette opp en ny levegg. I tillegg har styret opplyst dem om at det ikke er anledning å grille med kull i sameiet mens de opplever at naboer gjør dette uten at de blir tilsnakket.

Boligsameiet avviser påstanden om at sameiet diskriminerer X og Y fordi de ikke får sette opp parabolantenne utenfor sin leilighet.

Boligsameiet opplyser at det tidligere fulgte det av sameiets husordensregler at man kunne søke styret om å sette opp parabolantenne. Styret har imidlertid aldri innvilget en slik søknad, og det er ikke satt opp parabolantenner i sameiet tidligere.

I sameiemøtet, som er sameiets høyeste organ, ble det i mars 2011 vedtatt å endre husordensreglene slik at det nå er forbudt å sette opp parabolantenner i sameiet. Vedtaket var nesten enstemmig og styret så på bakgrunn av dette ikke behov for å fastsette eventuelle vilkår for å sette opp parabolantenner. Alle beboere får husordensregler og vedtekter samt referater fra sameiemøtene tilsendt.

Begrunnelsen for vedtektsendringen var først og fremst estetiske hensyn. I tillegg ble det vektlagt at alle leilighetene i sameiet er koblet til kabel-tv og nettilgang gjennom fiber- og telefonlinjer. Sameiets kabel-tv leverandør Romm AS har videre informert styret i sameiet om at det i løpet av året vil tilby en rekke nye kanaler på kabelnettet, blant annet fra Iran og Irak.

Sameiet opplyser videre at det også er internett-tilgang på Biblioteket som ligger i umiddelbar nærhet til sameiet.  

Styret i sameiet har ikke gitt megleren for salget av X og Ys leilighet informasjon om at det ikke ville bli noe problem å sette opp en parabolantenne. Hvis megleren forespeilet X og Y dette, mener styret dette må det stå for meglerens regning. Styret mener tidligere eier eller megler skulle ha gitt X og Y vedtekter og husordensregler til gjennomsyn.

Styret opplyser at både styret og sameiets forretningsfører har sendt klagerne brev om at parabolantennen de hadde satt opp måtte fjernes og mener det ikke lå noen trussel i dette, kun et pålegg om å følge husordensreglene. Styret benekter også at de ikke ønsker å snakke med X og Y. 

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskrimineringsloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven

Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, jf. loven § 4 første ledd.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av forhold som nevnt over blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre.

Forskjellsbehandling som er ”nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles”, jf. § 4 fjerde ledd, er tillatt.  

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Boligsameiet handler i strid med diskrimineringsloven ved å forby oppsetting av parabolantenne i sameiet. Forbudet mot parabolantenner er i utgangspunktet nøytralt. Saken reiser likevel spørsmål om indirekte diskriminering både på grunn av språk og etnisitet.

Saken gjelder forhold utenfor arbeidslivet. Det kreves derfor at noen stilles «særlig ufordelaktig» sammenlignet med andre for at en bestemmelse skal være i strid med forbudet mot indirekte diskriminering. Det er ikke nok at man «stilles dårligere». Dette er understreket i forarbeidene til diskrimineringsloven der det står at det «må kunne konstateres en negativ virkning av en viss betydning», se Ot.prp. nr 33 (2004-2005) s. 206.

Ombudet skal derfor ta stilling til om X og Y stilles særlig ufordelaktig sammenlignet med andre ved at de ikke får sette opp parabolantenne utenfor leiligheten sin.  

Klagerne har begrunnet sitt behov for parabolantenne med at de har behov for nyheter, landinformasjon samt barneprogrammer fra sine hjemland. Ombudet legger til grunn at X og Y både på grunn av språk og sin etniske bakgrunn kan ha behov for et annet utvalg nyheter og underholdning enn etnisk norske vil ha. Sameiet har på sin side vist til at det er i strid med husordensreglene å sette opp parabolantenne.

Ombudet mener TV-mediet med dagens internettmuligheter kan sies å ha fått mindre betydning som mediekanal. Internett kan både dekke behovet for nyhets- og landinformasjon på en enkel måte. Også underholdningsprogrammer vil kunne være tilgjengelig på ulike nettsteder.

Klagerne har ikke anført at de ikke har tilgang på internett, og ombudet legger derfor til grunn at de har det. De vil uansett ha en viss tilgang til internett ved deres lokale bibliotek, selv om ombudet har forståelse for at det ikke er en optimal løsning. At graviditet og sykemelding gjør at det er vanskelig å komme seg ut av huset for eventuelt å få dekket nyhets- og landinformasjon vil være av forbigående karakter og kan derfor ikke veie tungt.

Videre tilbyr kabel-leverandøren allerede en kurdisk tv-kanal i tillegg til at de vil legge inn flere kanaler på kabelnettet, blant annet fra Iran og Irak. Disse kanalene vil man etter det ombudet erfarer kunne leie enkeltvis. Ombudet mener derfor at X og Y har ulike muligheter til å tilegne seg både nyheter, landinformasjon og underholdningsprogrammer fra sine hjemland også uten parabolantenne gjennom både kabel-tv og internett.

Ombudet ser at det er uheldig at megleren for salget av leiligheten i sameiet har opplyst at det ikke vil være noe problem å sette opp parabolantenne, men dette kan uansett ikke binde sameiet.  

Sameiets vedtak er begrunnet i estetiske hensyn. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tidligere uttalt at dette må sees på som et saklig hensyn som må vektlegges i vurderingen av klagernes behov mot ulempene ved å oppheve sameiets husordensregler, se sak 11/2007. I denne saken konkluderte nemnda med at det aktuelle borettslaget ikke hadde opptrådt i strid med diskrimineringsloven ved å forby oppsetting av parabolantenne.

Ombudet har etter dette kommet til at X og Y ikke er stilt særlig ufordelaktig ved å bli nektet å sette opp parabolantenne utenfor leiligheten.

Klagerne har også anført andre forhold der det har oppstått uenighet med styret. Ombudet kan ikke se at disse forholdene reiser spørsmål om diskriminering og vil derfor ikke behandle disse.  

Konklusjon

Boligsameiet handlet ikke i strid med diskrimineringsloven § 4 første og tredje ledd ved å forby X og Y å sette opp parabolantenne med bakgrunn i husordensreglene.