Kvotering ved NTNU

Ombudet mottok en henvendelse fra Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Studentene ba Ombudet vurdere lovligheten av det foreslåtte kvoteringstiltaket "Damer og data". Tiltaket gikk ut på at det ved sivilingeniørstudiet i datateknikk skulle tas opp inntil 30 kvinner i tillegg til det ordinære opptaket av 110 studenter høsten 1997. Ombudet vurderte tiltaket i forhold til likestillingsloven § 6 tredje ledd, som setter grenser for særbehandling ved opptak til studier. Etter Ombudets syn var tre av lovens vilkår klart oppfylt: Tiltaket gjaldt opptak til studium, kvinner var underrepresentert i dataingeniøryrket og tiltaket var egnet til på sikt å rette opp noe av mangelen på likevekt mellom kjønnene. Det siste kravet etter loven er imidlertid at særbehandling må skje på tilnærmet like vilkår. Etter Ombudets syn kunne derfor ikke forskjellene i kvalifikasjoner mellom de best kvalifiserte mennene som ikke fikk plass på studiet, og de dårligst kvalifiserte kvinnene som kom inn etter kvotering, bli for store. Ombudet uttalte at en forskjell på 10% vil ligge innenfor rammene av loven. Dersom det ordinære opptakskravet er på 60 poeng vil altså kvinner med 54 poeng kunne tas opp i medhold av kvoteringsreglene. Etter å ha rådført seg med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, utformet NTNU regelverket i samsvar med Ombudets uttalelse.

Saksnummer: 1997/016
Emne: kvotering, opptak
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 6.0