Likestillingsombudet mottok to klager som begge gjaldt opptakskriterier i bedriftsbarnehager. Barnehagene hadde begge regler som favoriserte de kvinnelige ansatte ved tildeling av barnehageplass.

Klagerne mente dette var diskriminering av menn og i strid med likestillingsloven.

Virksomhetene forklarte forskjellsbehandlingen med at arbeidsplassen var svært mannsdominert og at barnehagplassene var et rekrutteringstiltak for å øke kvinneandelen blant de ansatte.

Likestillingsombudet roste virksomhetene for å sette i verk praktiske tiltak for å rette opp en skjev kjønnssammensetning blant personalet, men stilte spørsmål ved om barnehageplass var et egnet tiltak i så måte. Tvert i mot kunne en slik øremerking bidra til å opprettholde et syn om at ansvaret for barn er tillagt mor, og slik sett bidra til å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller i stedet for å fremme likestilling. Likestillingsombudet konkluderte med at ordningene var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/043
Emne: barnehage, opptak, kvotering
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0