En kvinne klaget over ansettelsen av kulturkonsulent i en kommune. Kvinnen mente seg bedre kvalifisert enn mannen som fikk stillingen. Likestillingsombudet konkluderte med at de to søkerne var like godt kvalifisert for stillingen. På tross av gjentatte forespørsler kunne kommunen ikke i tilstrekkelig grad legge fram opplysninger som kunne godtgjøre at det ikke var lagt vekt på kjønn ved ansettelsen. Ombudet konkluderte derfor med at ansettelsen var i strid med loven.

Klagenemnda kom til et annet resultat enn Ombudet. Nemnda påpekte at kommunen ikke hadde vurdert kandidatenes praktiske erfaringer like grundig, men mente dette ikke kunne tillegges vesentlig vekt. Nemnda mente kommunens vektlegging av den mannlige søkerens personlige egenskaper som brobygger og kontaktskaper overfor uorganisert ungdom var en kjønnsnøytral begrunnelse som Nemnda ikke har grunnlag for å overprøve. Klagenemnda konkluderte med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/114 K04
Emne: ansettelse, personlige egenskaper, kulturkonsulent
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2