I forbindelse med hovedtarifforhandlingene i staten kom Likestillingsombudet med et innspill om likelønn. Bakgrunnen for innspillet er klagesaker der menn har blitt forskjellsbehandet i lokale lønnsoppgjør.

I disse virksomhetene har kvinnene fått et ekstra lønnstillegg med henvisning til sentrale føringer om likelønn. Resultatet har blitt at menn og kvinner som utfører arbeid av lik verdi får ulik lønn. Ombudet fastslo at praktiseringen av hovedtariffavtalens bestemmelser i enkelte tilfeller er i strid med likestillingsloven. Hun mente derfor ordlyden i bestemmelsen burde vurderes. Arbeids- og administrasjonsdepartementet tok Likestillingsombudets bemerkninger til etterretning og foretok en presisering i den nye tariffavtalen for staten. Likestillingsombudet tok også kontakt med KS, som kunne opplyse om at de var enige i Ombudets vurderinger, men at det for inneværende periode ikke var tatt inn noe punkt om likelønn i hovedtariffavtalen.

Saksnummer: 1999/021
Emne: kvinnetillegg, lønnsoppgjør
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0