Kvotering av menn til veterinærstudiet

En mann tok til orde for kvotering av menn ved opptak til veterinærstudiet. Mannen viste til at det i dag er om lag 80% kvinnelige studenter på veterinærstudiet. Han fryktet at dette på sikt vil føre til en tilsvarende skjev kjønnsfordeling blant yrkesaktive veterinærer.

Blant de yrkesaktive veterinærene utgjør imidlertid kvinnene 34 prosent slik at kjønnsfordelingen er svært ulik fordelingen på studiet. Ombudet viste til at det etter likestillingsloven § 6 er kjønnsfordelingen i yrket som avgjør om det er adgang til å særbehandle på grunn av kjønn ved opptak til studier. I dette tilfelle var det ikke lovlig å kvotere menn til veterinærstudiet da de er overrepresentert i yrket.

Saksnummer: 1999/032
Emne: kvotering, menn, veterinærutdanning
Klager: mann
Lovanvendelse: § 6.0