Midlertidige stillinger og fødselspermisjon

En kvinnelig lærer gikk ut i fødselspermisjon (10 måneder 100%) like før vikariatet hun satt i utløp. I den anledning kontaktet hun skolen for å vite om hun hadde et arbeidsforhold der etter at permisjonstiden var utløpt. Skolen informerte kvinnen om at arbeidsforholdet opphørte i det vikariatet utløp. Kvinnen opplyste at en kollega som også satt i et vikariat nettopp hadde fått forlenget sin arbeidskontrakt ved skolen til tross for at vedkommende hadde mindre ansiennitet enn henne. Kvinnen mente seg forskjellsbehandlet som følge av hun valgte å ta ut fødselspermisjon. Et avbrutt arbeidsforhold innebar tapt ansiennitet noe som igjen fikk betydning for muligheten til videre arbeid ved skolen.

Ombudet viste til at hun til stadighet fikk lignende henvendelser fra kvinner. Det finnes en rekke eksempler på at kvinner kommer dårligere ut enn menn i arbeidslivet på grunn av fødselspermisjoner mellom to arbeidsforhold. Kvinner risikerer for eksempel å gå glipp av ansiennitet og pensjonspoeng. Kvinner opplever dessuten at arbeidsgivere legger vekt på graviditet og fødselspermisjon ved tilsettinger.

Likestillingsombudet viste til at det var regelen om indirekte diskriminering som kommer til anvendelse i dette tilfellet. Det er fortsatt slik at kvinner benyttet seg av fødselspermisjoner i større grad enn menn. Handlinger som knytter negative virkninger til det å være i fødselspermisjon vil dermed virke slik at kvinner stilles dårligere enn menn. Spørsmålet er om kvinner ble stilt dårligere enn menn på en urimelig måte. Ved ansettelser i faste stillinger vil det etter likestillingsloven ikke være tillatt å legge vekt på at søkeren er gravid eller i permisjon. Ved ansettelser i midlertidige stillinger vil det derimot bero på en helhetsvurdering om det er lovlig å legge vekt på graviditet/ fødselspermisjon. Praksis bygger på en avveining av hensynet til arbeidstaker og arbeidsgiver. Momenter av betydning vil være om arbeidstakeren vil kunne fylle hele eller deler av vikariatet, arbeidsgivers interesse i kontinuitet, arbeidstakerens interesse i å bli ansatt m.m. I dette tilfelle tydet de opplysningene som var lagt fram på at forholdet neppe var i strid med loven.

Saksnummer: 1999/089
Emne: midlertidig tilsetting, graviditet
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0